Ochrona sygnalistów a obowiązki pracodawcy

Ochrona sygnalistów a obowiązki pracodawcy

Wszystko wskazuje na to, że wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nastąpi jeszcze w tym roku. Chociaż wspominana dyrektywa o ochronie sygnalistów zakładała wdrożenie jej przez państwa członkowskie do 17 grudnia 2023 roku, to Polska zaliczyła tutaj poślizg. Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie sygnalistów i 17 kwietnia 2024 roku skierował go do Sejmu. Projekt ustawy zakłada szereg nowych obowiązków dla pracodawców. Jakie to obowiązki? 

Zgodnie z projektem ustawy o sygnalistach proponuje się, aby w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy w życie weszły przepisy dotyczące obowiązku ustanowienia przez podmioty prawne wewnętrznych kanałów zgłoszeń, ochrony sygnalistów oraz wskazane w ustawie przepisy karne. Organy publiczne będą miały z kolei 6 miesięcy na stworzenie kanałów zewnętrznych.

Ochrona sygnalistów w Polsce zgodnie z dyrektywą i projektem ustawy

Przypomnijmy, że zgodnie z Dyrektywą i projektem ustawy pracodawca zatrudniający ponad 50 pracowników (gdzie za pracownika bierzemy osoby zatrudnione na umowie o pracę, ale również osoby na umowach cywilnoprawnych) ma obowiązek stworzenia wewnętrznego kanału, poprzez który pracownicy (sygnaliści) będą mogli zgłaszać nieprawidłowości i naruszenia w różnych sektorach jak prawo pracy, korupcja, ochrona konsumentów czy ochrona danych osobowych. Pracodawca będzie musiał z kolei stworzyć wewnętrzną procedurę przyjmowania takich zgłoszeń wewnętrznych, a przede wszystkim dbać o ochronę sygnalistów przed niepożądanymi skutkami ujawnienia naruszeń i nieprawidłowości,

Nowe obowiązki pracodawcy

Wdrożenie procedury zgłoszeń wewnętrznych

To pracodawca ustala wewnętrzną procedurę po konsultacjach z zakładową organizacją związkową albo zakładowymi organizacjami związkowymi, jeżeli w podmiocie prawnym działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, albo przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego, wyłonionymi w trybie przyjętym w podmiocie prawnym, jeżeli nie działa w nim zakładowa organizacja związkowa.

Ustawa wskazuje konkretnie, co powinna zawierać taka regulacja, a mianowicie:

Nowe zasady ochrony sygnalistów w firmie 

System ochrony sygnalistów powinien być przede wszystkim tak skonstruowany, aby dane osobowe sygnalistów były chronione, a dostęp do nich miały tylko specjalnie upoważnione do tego osoby. Jeśli pracodawca postanowi przekazać obsługę zgłoszeń zewnętrznej firmie, to powinien również zadbać o kwestię ochrony danych osobowych oraz zawarcia umowy o powierzenie obsługi zgłoszeń z takim podmiotem. Wdrożone procedury powinny być przyjazne sygnalistom. Obowiązek wdrożenia procedur to również obowiązek ich przestrzegania, w szczególności w  zakresie terminów wskazanych w ustawie.

Podejmowanie działań następczych przez pracodawcę

Ustanowienie procedury to oczywiście często kwestia formalna i techniczna. Najważniejszy nowy obowiązek pracodawcy to obsługa zgłoszeń zgodnie z ustanowioną procedurą i podejmowanie działań następczych. Działania następcze to najprościej mówiąc działania wyjaśniające oraz działania będące reakcją na dokonane zgłoszenie, czyli np. wszczęcie kontroli, a nawet wniesienie aktu oskarżenia przeciwko osobie, która dokonała naruszenia. Wszystko zależy oczywiście od okoliczności konkretnego przypadku.

Zakaz działań odwetowych wobec sygnalistów

Na pracodawcy spoczywa również obowiązek zaniechania działań odwetowych w stosunku do sygnalisty, czyli działań wyrządzających lub mogących wyrządzić sygnaliście szkodę, prób takich działań czy gróźb ich podjęcia względem sygnalisty. Ustawa wyczerpująco określa katalog takich działań jak np. zwolnienie z pracy, dyskryminacja czy mobbing, pominięcie przy awansie lub przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń. W przypadku osób zatrudnionych na innej podstawie nowe przepisy stosuje się odpowiednio. Sygnalista, który stał się obiektem działań odwetowych, ma prawo do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie wprowadzenia procedur ochrony sygnalistów. Szczegółowe informacje dotyczące naszej oferty znajdziesz tutaj. 

radca prawny Ewelina Jasion

Współpraca z Uniwersytetem WSB MERITO

Uniwersytet WSB Merito Wrocław

Mamy przyjemność poinformować, że nasza Kancelaria kontynuuje współpracę z Uniwersytetem WSB Merito Wrocław (dawniej Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu).

Uniwersytet WSB Merito Wrocław to uczelnia dająca szerokie możliwości jej studentom, w tym studentom studiów prawniczych. Cieszymy się z zaufania oraz wyróżnienia, jakim obdarzony został zespół naszej kancelarii przez specjalistów z Uniwersytetu WSB Merito.

Wierzymy, że nasza współpraca i wspólne przedsięwzięcia wpłyną na szerzenie zamiłowania do prawa i pogłębienie jego znajomości.

Zespół Kancelarii Jaroch Pakos

Przyznany Certyfikat Lider Usług Prawnych 2023.

Z nieskrywaną dumą mamy zaszczyt poinformować, że nasza kancelaria została wyróżniona certyfikatem „LIDER USŁUG PRAWNYCH 2023” w prestiżowym Ogólnopolskim Programie Akredytacyjnym.

https://www.liderprawa.pl/strona-74

Stawiamy przede wszystkim na nieustanny rozwój i najwyższej jakości, profesjonalną obsługę, co w ocenie i akredytacji dokonanej przez Kapitułę Ekspercką konkursu najlepiej dowodzi, iż świetnie wyznaczamy sobie ambitne cele, które konsekwentnie realizujemy.

Dnia 24 kwietnia podczas uroczystej gali finałowej w Krakowie Certyfikat odebrała wspólniczka kancelarii Marta Jaroch-Konwent wraz z dyrektor zarządzającą Moniką Stasiak-Magrytą.

Warto podkreślić, że spełniliśmy szereg wymagań takich jak: odpowiednie kwalifikacje i idące za tym doświadczenie oraz kompetencje pracowników i kadry kierowniczej kancelarii, metody zarządzania oraz jakość, a także zaangażowanie spełniające najwyższe standardy obsługi klienta.

Dziękujemy za wyróżnienie!