Windykacja należności - proces windykacji krok po kroku 

Przedsiębiorcy na co dzień spotykają się z problemem nierzetelnych kontrahentów i przeterminowanych należności. Postępowanie windykacyjne prowadzone jest wobec osoby uchylającej się od swojego zobowiązania w terminie np. za niezapłacone faktury. Istnieje bardzo wiele przyczyn i czynników takiego stanu rzeczy. By skutecznie odzyskać swoje należności wierzyciel podejmuje działania windykacyjne, które mają na celu monitorowanie przeterminowanych należności, celem przypomnienia dłużnikowi o zaległościach i doprowadzenia do ich spłaty. Dla przedsiębiorcy kluczowy jest efekt, czyli odzyskanie należności od dłużnika. W przypadku wystąpienia zadłużenia decydujący jest czynnik jakim jest czas. Windykacja jest procesem rozciągniętym w czasie. Wyróżniamy dwa rodzaje windykacji: windykację miękką oraz windykacje twardą. Zapraszamy do lektury artykułu, gdzie dowiedzą się Państwo jak wygląda windykacja należności i proces windykacji krok po kroku.

Jak wygląda proces windykacji długu i jakie są jego kolejne etapy?

Czas zazwyczaj działa na niekorzyść wierzyciela, zatem kluczowym jest rozpoczęcie procesu windykacji odpowiednio szybko. Windykacja należności przeprowadzona zaraz po upływie terminu płatności znacznie zwiększa szanse na skuteczne odzyskanie długu. W procesie windykacji należności możemy skorzystać z pomocy kancelarii prawnej bądź firmy windykacyjnej.

Windykacja krok po kroku - postępowanie windykacyjne

1. Windykacja polubowna 

Pierwszy krok windykacji to podjęcie działań polubownych, czyli miękka windykacja. Windykacją przedsądową nazywamy wszystkie działania podjęte przed złożeniem pozwu i wejściem na drogę sądową, działania te prowadzone są w formie polubownej i mają na celu uregulowanie zadłużenia ciążącego na kontrahencie. Do windykacji polubownej zaliczamy m.in. wysłany sms, e-mail bądź wykonanie telefonu do dłużnika, nakłaniając go do spłaty zadłużenia. Warto jednak pamiętać, że najważniejszym krokiem jest opracowanie planu działania przy dochodzeniu należności i trzymanie się go.  

Kolejny krok w ramach windykacji polubownej to możliwie jak najszybsze wezwanie dłużnika do uregulowania należności. Wezwania do zapłaty zostały opisane szerzej tutaj. W piśmie wzywającym do zapłaty należy określić termin płatności zobowiązania. W przypadku, gdy wysłane wezwanie do zapłaty nie wywoła zamierzonego efektu (nie udało się wyegzekwować należności) należy wystosować kolejne (przedsądowe) podkreślając, że jest to ostatnie wezwanie kierowane przed przekazaniem sprawy do sądu. Pamiętajmy, że tego typu pisma należy wysyłać listem poleconym uzyskując potwierdzenie jego nadania i odbioru.

Czym jest windykacja i na czym polega windykacja przedsądowa długu wyjaśniliśmy dokładnie w poprzednim artykule

Uregulowanie zadłużenia już na początkowym etapie postępowania windykacyjnego wiąże się z najniższymi kosztami windykacji zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika.

Jeśli w czasie trwania procesu windykacji polubownej nie udało się uzyskać od dłużnika zapłaty można sięgnąć po inne środki windykacji miękkiej tj. zgłosić informację o nierzetelnym kontrahencie do rejestru dłużników. Gdy windykacja polubowna nie odnosi skutków można również sprzedać dług na giełdzie długów. 

UWAGA!

Wierzyciel może (nie jest to jego obowiązek lecz prawo) naliczyć odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązania. Regulacje dotyczące odsetek znajdują się w Ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (sprzed nowelizacji: ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

2. Postępowanie sądowe 

Kolejnym etapem zmierzającym do wyegzekwowania spłaty długu, w sytuacji gdy polubowne sposoby windykacyjne nie przynoszą zamierzonego rezultatu jest windykacja sądowa (windykacja twarda), której celem jest uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty. Niezwykle istotny jest w tej sytuacji czas, bowiem roszczenie może się przedawnić. Wszczęcie powództwa cywilnego przerywa bieg przedawnienia roszczenia. Sprawę do sądu możemy skierować drogą tradycyjną bądź korzystając z elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). Przygotowanie pozwu warto zlecić kancelarii prawnej, albowiem pozew powinien zostać skonstruowany w taki sposób, by przekonać sąd do zasadności wydania nakazu zapłaty. Po uzyskaniu wyroku bądź nakazu zapłaty dłużnik ma czas na odwołanie się od wydanego orzeczenia. Jeśli dłużnik odwoła się od orzeczenia, sąd wyznaczy termin rozprawy, zaś jeśli tego nie zrobi to orzeczenie uprawomocni się. 

3. Klauzula wykonalności 

Uzyskanie korzystnego orzeczenia przez wierzyciela, czyli tytułu egzekucyjnego po nadaniu mu klauzuli wykonalności, czyni je tytułem wykonawczym. Z tytułem wykonawczym możemy udać się do komornika i z jego pomocą wszcząć postępowanie egzekucyjne.

4. Postępowanie egzekucyjne 

Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy skierować do odpowiedniej kancelarii komorniczej tj. do komornika z rewiru, w którym dłużnik ma miejsce zamieszkania (lub siedzibę).

Pamiętajmy, że mamy wielki wpływ na to, jak finalnie rozwiąże się sprawa odzyskiwania należności dotycząca naszego zadłużenia. Istnieje duża szansa, że odpowiednio wcześnie rozpoczęta windykacja może dać nam efekt w postaci zakończenia rozmów i podpisania ugody, co jest pozytywnym rozwiązaniem dla obu stron.

Jeśli jesteś zainteresowany powierzeniem naszej Kancelarii procesu spłaty należności i windykacji dłużników Twojej firmy, to zapraszamy do kontaktu

prawnik Małgorzata Milewska-Matlak

Na czym polega windykacja przedsądowa długu?

Na czym polega windykacja przedsądowa długu?

Słowo windykacja pochodzi z łaciny, bowiem ,,vindicatio'' oznacza dochodzenie roszczeń. Są to czynności prawne i procesowe podejmowane przez wierzyciela w celu skłonienia dłużnika do uregulowania zadłużenia poprzez użycie środków określonych w przepisach prawnych. W tym artykule opowiemy, na czym polega windykacja przedsądowa długu.

Czym jest windykacja przedsądowa długu?

Wierzyciel, który podjął działania polubowne, które nazywamy również działaniami windykacyjnymi, zmierzające do odzyskania należności od dłużnika bez zaangażowania sądu, przeprowadza windykację przedsądową. W windykacji polubownej często prowadzimy negocjacje z dłużnikiem dążąc do porozumienia i wypracowania strategii spłaty zadłużenia. Negocjacje z dłużnikiem prowadzone mogą być na kilku płaszczyznach i swym zakresem mogą obejmować np. opracowanie harmonogramu spłaty, uzgodnienie wysokości i częstotliwości rat, ustalenie nowego realnego dla dłużnika terminu spłaty zadłużenia bądź odsunięcie w czasie lub też anulowanie odsetek. Windykacją przedsądową nazywamy wszystkie działania podjęte przed złożeniem pozwu i wejściem na drogę sądową, działania te prowadzone są w formie polubownej i mają na celu uregulowanie zadłużenia ciążącego na kontrahencie. Proces windykacji może przeprowadzić sam wierzyciel, jak również można skorzystać z pomocy prawnika bądź firmy windykacyjnej, która zajmuje się windykacją należności.

Windykacja przedsądowa to znacznie szybszy i tańszy sposób skłonienia dłużnika do spłaty długu na rzecz wierzyciela, wobec czego wielu przedsiębiorców decyduje się w ten sposób odzyskać pieniądze za np. niezapłacone faktury. 

Sposoby przedsądowej windykacji wierzytelności. Wezwanie do zapłaty

Na etapie polubownym w ramach windykacji przedsądowej możemy wykonać telefon do dłużnika, który uchyla się od obowiązku zapłaty, wysłać e-mail bądź pisemnie wezwać dłużnika do uregulowania należności. Wyróżniamy ze względu na odmienną postać różne formy wezwań do zapłaty tj.:

  1. zwykłe wezwanie do zapłaty - jest to najczęściej pierwsze wezwanie do zapłaty zmierzające do wyegzekwowania spłaty długu, które przybiera formę przypomnienia dłużnikowi o konieczności zapłaty i upływie terminu płatności;
  2. przedsądowe wezwanie do zapłaty / ostateczne wezwanie do zapłaty - to kolejne wezwanie do zapłaty nakłaniające dłużnika do spłaty zobowiązania. W wezwaniu tym należy wyznaczyć dłużnikowi ostateczny termin zapłaty, zastrzegając, że jeśli zadłużenie nie zostanie uregulowane we wskazanym terminie to sprawa zostanie skierowana do sądu;
  3. przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty - kierowane do dłużnika już po zakończeniu drogi sądowej i uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty, a przed skierowaniem sprawy do komornika sądowego. Wierzyciel kierując takie wezwanie do zapłaty daje dłużnikowi szansę uniknięcia postępowania egzekucyjnego, a co z tym związane również obciążenia dłużnika dodatkowymi kosztami, jakimi są koszty postępowania egzekucyjnego.

Wezwania do zapłaty najlepiej wysyłać listem poleconym, by mieć ich potwierdzenie nadania oraz odbioru.

Gdy mimo wezwań dłużnika nie udało się odzyskać należności

Jeśli mimo skierowanych wezwań do zapłaty nie udało się uzyskać od dłużnika zapłaty można sięgnąć po inne środki windykacji miękkiej i zgłosić informację o nierzetelnym kontrahencie do biura informacji gospodarczej. Gdy windykacja polubowna nie odnosi skutków to można również sprzedać dług. Giełda długów, która nazywana jest również giełdą wierzytelności, to miejsce gdzie można sprzedawać/kupować zobowiązania. 

Podkreślić należy, że dojście do porozumienia i spłata zadłużenia na etapie windykacji przedsądowej pomaga dłużnikowi uniknąć wszczęcia windykacji sądowej i postępowania sądowego, a następnie postępowania egzekucyjnego, dzięki czemu uniknie on zwiększenia kwoty zadłużenia. 

W zdecydowanej większości przypadków wiele spraw kończy się sukcesem po przeprowadzeniu windykacji przedsądowej, a więc warto skorzystać z niej przy odzyskiwaniu długów przed wchodzeniem na drogę sądową.

Korzyści finansowe, których uniknie wierzyciel i dłużnik, gdy dłużnik ureguluje swoje zobowiązanie na etapie polubownej windykacji to:

  1. koszty związanie z postępowaniem sądowym,
  2. koszty procesowe wiązane z wynagrodzeniem prawnika, 
  3. koszty egzekucji komorniczej.

Co jeśli windykacja polubowna nie przyniesie zamierzonego rezultatu? Na czym polega sądowe postępowanie windykacyjne?

Kolejnym etapem zmierzającym do wyegzekwowania spłaty długu, w sytuacji gdy windykacja polubowna nie przyniesie zamierzonego rezultatu jest windykacja sądowa, której celem jest uzyskanie nakazu zapłaty.  Niejednokrotnie dochodzenie należności w sądzie jest jedynym skutecznym sposobem wyegzekwowania spłaty długu. Celem odzyskania należności należy skierować pozew do sądu zawierając w nim takie argumenty, które przekonają sąd co do zasadności wydania nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty możemy uzyskać również w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Nierzadko bezczynność dłużnika w postępowaniu sądowym doprowadzi do uprawomocnienia się nakazu zapłaty. Taka sytuacja zdarza się dość często i sprawia, że sprawa w sądzie kończy się już samym wydaniem nakazu zapłaty. Po uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty i nadaniu klauzuli wykonalności, a przed jego skierowaniem do komornika możemy skierować do dłużnika przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty. Jeśli i ono nie przyniesie oczekiwanego rezultatu w odzyskiwaniu należności, należy wszcząć postępowanie egzekucyjne przekazując sprawę komornikowi. 

Jeśli jesteś zainteresowany prowadzeniem windykacji przez naszą Kancelarię zapraszamy do kontaktu.

                                                                               prawnik Małgorzata Milewska- Matlak