Uchwały spółki z o.o.- jakie uchwały powinno podjąć zgromadzenie wspólników?

Uchwały spółki z o.o. Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c.

Termin złożenia sprawozdań finansowych, a co za tym odbycia zgromadzenia wspólników, które je zatwierdzi zbliża się wielkimi krokami. Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek corocznego zatwierdzania sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy w terminie do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Ponieważ jednak rok obrotowy zdecydowanej większości spółek pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to ostatnim dniem do zatwierdzenia sprawozdania finansowego staje się 30 czerwca. Jeśli jesteś ciekawy, jakie uchwały powinny znaleźć się w zwyczajnym oraz jakie mogą znaleźć się w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników, to zapraszamy do lektury tego wpisu.

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. - zwyczajne czy nadzwyczajne?

Uchwały zgromadzenia wspólników mogą być powzięte w ramach zwyczajnego zgromadzenia lub nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Czym one się różnią? Uchwały wspólników podejmowane są na zgromadzeniu wspólników zgodnie z art. 227 KSH. O tym, jak skutecznie zwołać zgromadzenie pisaliśmy tutaj. Zwyczajne zgromadzenie powinno odbyć się raz do roku, a Kodeks spółek handlowych wskazuje wprost, jakie uchwały powinny zostać na nim podjęte. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników może zostać zwołane w każdym czasie i obejmować inne uchwały niż te zarezerwowane dla zwyczajnego zgromadzenia. Nie oznacza to jednak, że na zwyczajnym zgromadzeniu nie można podjąć uchwał wykraczające poza te wskazane w KSH. Wręcz przeciwnie, wiele spółek, wiedząc, że mają się i tak spotkać ze wspólnikami decyduje się na podjęcie na nim przy okazji innych uchwał, jak chociażby zmiana umowy spółki. 

Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 231 KSH Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie zart. 191 udział wspólników w zyskach spółki z o.o. § 2 sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;
3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Co powinny zawierać w treści uchwały wspólników spółki z o.o.?

Każda uchwała zgromadzenia wspólników spółki z o.o. powinna wskazywać swój numer, nazwę spółki, datę podjęcia uchwały oraz tytuł uchwały np. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy

Spółka oprócz przedstawienia na zgromadzeniu sprawozdania finansowego powinna również przedstawić sprawozdanie zarządu spółki z działalności za poprzedni rok. Co ciekawe, nie ma żadnych wymogów co do treści sprawozdania z działalności, zatem zarząd może w nim dowolnie przedstawić swoje działania, podjęte czynności itp. Z praktyki powstają tutaj dwie uchwały- jedna stwierdzająca, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe za np. rok 2023 oraz druga, że zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok 2023. 

Uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty

Każde sprawozdanie finansowe w swoim rachunku zysków i strat wskazuje zysk netto lub stratę netto za poprzedni rok obrotowy. Zgromadzenie musi zatem zdecydować, co zrobić z zyskiem czy stratą. W przypadku straty zawsze można zdecydować o pokryciu jej z zysków z lat przyszłych. W przypadku zysku natomiast jest kilka możliwości:

a) podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy wspólnikom spółki,

b) przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy,

c) przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy, o ile umowa spółki przewiduje możliwość utworzenia takiego kapitału.

Nie wyklucza się również możliwości podjęcia takiej uchwały wspólników w sposób mieszany np. połowę zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy, a drugą połowę na wypłatę dywidendy. 

W przypadku straty przewyższającej przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego należy również podjąć uchwałę co do dalszego istnienia spółki.

Absolutorium dla członków organów spółki- zarządu spółki oraz rady nadzorczej

Obligatoryjnym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jej zarząd, natomiast zdarzają się spółki, gdzie dodatkowo tworzy się również radę nadzorczą. W takim wypadku zgromadzenie powinno podjąć tyle uchwał, ilu jest łącznie członków tych obu organów i każdemu z osobna udzielić absolutorium bądź też nie. Co ważne- jeśli członkiem organu jest wspólnik, to jest on wyłączony od głosowania nad uchwałą dotyczącą udzielenia mu absolutorium. Głosowanie w tych sprawach jest również tajne.

Inne uchwały zgromadzenia wspólników spółki

Przejdźmy teraz do innych uchwał, które mogą znaleźć się w porządku zwyczajnego zgromadzenia lub oddzielnie w ramach nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki. Skupimy się na tych najważniejszych i najczęściej pojawiających się w trakcie działania spółki.

a) uchwała o zmianie umowy spółki z o.o.

W przypadku podejmowania uchwał o zmianie umowy spółki należy wziąć pod uwagę kilka kwestii. Po pierwsze w zwołaniu zgromadzenia wspólników należy wskazać propozycję zmian, czyli treść konkretnych zapisów umowy, jakie mają zostać zmienione. Po drugie, głosowanie to wymaga większości 2/3 głosów, a w przypadku zmiany istotnego przedmiotu działalności spółki nawet 3/4 głosów (umowa spółki może też przewidywać bardziej rygorystyczną większość). Po trzecie, przy zgłaszaniu tej zmiany do KRS członkowie zarządu powinni jeszcze przedstawić podpisany przez nich tekst jednolity umowy spółki (czyli tekst po wprowadzonych zmianach). Zmiana umowy może polegać na zmianie konkretnych zapisów, wpisaniu nowych lub wykreśleniu niektórych z nich. W treści samej uchwały powinno się wskazać dokładnie numer paragrafu i punkt z podaniem, czy ulega on zmianie, dodaniu czy wykreśleniu oraz należy podać nową treść tego/tych punktów.

b) uchwały o powołaniu/odwołaniu członków organów

Zgromadzenie wspólników ma co do zasady moc powoływania i odwoływania członków organów spółki. W takim wypadku w uchwale należy wskazać imię, nazwisko oraz najlepiej również nr PESEL powoływanej lub odwoływanej osoby, aby nie było żadnych wątpliwości co do jej tożsamości.

c) uchwała o zmianie siedziby spółki

Tutaj od razu wyjaśniamy, że czym innym jest siedziba spółki, a czym innym jej adres. Powiedzmy, że siedziba spółki znajduje się pod adresem: ul. Piłsudskiego 1 we Wrocławiu. Siedzibą spółki jest zatem Wrocław, a jej adresem Piłsudskiego 1. Jeśli zatem chcielibyśmy przenieść siedzibę spółki z Wrocławia np. do Warszawy to wymagana jest uchwała wspólników. Jeśli zmieniamy tylko adres np. z Piłsudskiego na Kochanowskiego to nie wymaga to zmiany umowy spółki, a jedynie zgłoszenia do KRS.

d)  nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości

Uchwała zgromadzenia wspólników wymagana jest również w przypadku wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości spółki albo jej udziału czy użytkowania wieczystego, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

e) rozporządzenie prawem lub zobowiązaniem ponad dwukrotność kapitału zakładowego

Ostatnia uchwała, której się przyjrzymy w praktyce potrafi przysporzyć wiele problemów. Zgodnie z  art. 230 Kodeksu spółek handlowych rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Na polskim rynku spora część spółek z ograniczoną odpowiedzialnością posiada minimalny kapitał zakładowy o wartości 5.000 zł. Oznacza to, że każda umowa dotycząca nabycia czy zbycia określonego prawa lub zaciągnięcia zobowiązania na powyżej 10.000 zł powodowałaby wymóg zwołania zgromadzenia i uzyskania zgody wspólników.

W praktyce dla spółek o mniejszym kapitale doradzamy w umowie spółki zawrzeć zapis, że rozporządzenie prawem lub zobowiązaniem ponad dwukrotności kapitału zakładowego nie wymaga podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników.

Oczywiście przedstawione wyżej dodatkowe uchwały to nie wszystkie możliwości powzięcia uchwał przez zgromadzenie wspólników. Jako Kancelaria posiadamy ogromne doświadczenie w przygotowywaniu protokołów zgromadzeń wspólników. Jeśli jesteś zainteresowany naszym wsparciem, zapraszamy do kontaktu.

Zobacz też, co oferujemy w ramach obsługi przedsiębiorców.

radca prawny Ewelina Jasion

Zwołanie zgromadzenia wspólników spółki z o.o. 

Zwołanie zgromadzenia wspólników spółki z o.o. 

Zgodnie z art. 321 Kodeksu spółek handlowych zwołanie zgromadzenia wspólników spółki z o.o. powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego w przypadku zwyczajnego zgromadzenia. Ponieważ zdecydowana większość spółek ma określony koniec roku obrotowego pokrywający się z końcem roku kalendarzowego, zwyczajne zgromadzenie wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za ubiegły rok powinno się odbyć do 30 czerwca każdego roku. Jak poprawnie zwołać takie zgromadzenie wspólników?

Jak zwołać zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Istnieją pewne zasady dotyczące zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. Co do zasady to zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd spółki uchwałą zarządu o zwołaniu zgromadzenia wspólników. Prawo wyróżnia jeszcze możliwość dokonania takiego zwołania przez:

  1.  Radę Nadzorczą (o ile istnieje w spółce) lub komisję rewizyjną w przypadku, kiedy zarząd nie zwoła zgromadzenia wspólników w terminie bądź nie zwoła nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną.
  2.  Wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego uprawnionych do zwołania zgromadzenia wspólników przez sąd rejestrowy, o ile mimo żądania od zarządu zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia wspólników, zarząd nie dokonał takiego zwołania.

Nieformalne i formalne zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Przepisy Kodeksu spółek handlowych wyróżniają dwie sytuacje dotyczące możliwości zgodnego z prawem zwołania zgromadzenia wspólników. Będą to formalne oraz nieformalne zwołania zgromadzenia wspólników. Czym się różnią?

Nieformalne zwołanie zgromadzenia

W spółkach o niewielkiej liczbie wspólników i takich, gdzie wspólnicy bez problemu mogą ustalić termin zgromadzenia i jest pewne, że się na nim wszyscy pojawią nie trzeba wykorzystywać formalnego trybu zwołania zgromadzenia. Zwykle w protokole zgromadzenia wspólników wskazuje się, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Taką możliwość daje nam art. 240 KSH. Wszyscy wspólnicy umawiają się w siedzibie spółki i głosują nad uchwałami. Bez obecności chociażby jednego wspólnika nie jest możliwe przeprowadzenia zgromadzenia wspólników w tym trybie.

Tryb formalny zwołania zgromadzenia

Drugim trybem jest tryb formalny. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą wysyłki zaproszeń do wspólników. Tutaj wyróżniamy następujące możliwości:

Zaproszenia na zgromadzenie wspólników powinny być wysłane co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników.

Co powinno zawierać zaproszenie? Zgodnie z KSH należy :

Udział w zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników może się odbyć w siedzibie spółki lub w innym miejscu wskazanym w umowie spółki na terenie Polski. Co ważne, pamiętajmy, żeby nie mylić siedziby spółki z adresem spółki. Siedzibą jest miejscowość, zatem zgromadzenie nie musi odbywać się zawsze pod wskazanym w KRS adresie. Jeśli np. siedzibą jest Wrocław, to może odbyć się pod każdym adresem na terenie Wrocławia. 

Istnieje również możliwość przeprowadzenia zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. W takim wypadku spółka powinna wcześniej ustalić regulamin zasad udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad- jakie uchwały powinny znaleźć się na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.?

W przypadku corocznego, zwyczajnego zgromadzenia spółki z o.o. powinny zapaść następujące uchwały:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, chyba że sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;
3) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków tj. członkom zarządu spółki czy rady nadzorczej.

Nie oznacza to oczywiście, że do wyżej wskazanego porządku obrad nie można dodać również innych uchwał, jak chociażby propozycję zmiany umowy spółki czy zmianę w organach spółki.

Mamy nadzieję, że ten artykuł okaże się dla Państwa przydatny. Jesteśmy kancelarią skupiająca specjalistów z prawa gospodarczego. Jeśli są Państwo zainteresowani kompleksową obsługą zgromadzenia to zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelaria-jp.pl

Po więcej artykułów dotyczących spółki z o.o. zapraszamy do zakładki Aktualności.

radca prawny Ewelina Jasion

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- wady i zalety

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- wady i zalety

Czym jest spółka z o.o.?

Jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej jest jedna ze spółek kapitałowych - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. To czym forma ta wyróżnia się na tle innych spółek prawa handlowego to m.in. ograniczona odpowiedzialność wspólników spółki - za zobowiązania odpowiada sama spółka całym swoim majątkiem. Wspólnicy spółki mogą zawiązać ją w każdym celu prawnie dopuszczalnym, a sami obowiązani są jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. Pozytywne aspekty wynikające z zawiązania przedmiotowej spółki niejednokrotnie są przeważające, gdy przedsiębiorcy wahają się jaką formę wybrać. Istotnym jest zapoznanie się ze wszelkimi plusami i minusami przed podjęciem decyzji, aby wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie dopasowane do swojej indywidualnej sytuacji. Zapraszamy do lektury- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- wady i zalety.

Wady i zalety spółki z o.o.

Spółka ta, jak każda spółka prawa handlowego, posiada zalety i wady, których zestawienie ze sobą pozwoli dokonać wieloaspektowej oceny, a w efekcie odpowiedniego wyboru formy działalności. W niniejszym artykule prezentujemy wady dotyczące procedury zawiązania spółki, jak i jej likwidacji, a także odpowiedzialności członków zarządu,  kwestii podatkowych i wymaganych formalności. Przedstawiamy zarówno korzyści, jakie niesie za sobą prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o, m.in. niskie koszty rejestracyjne, możliwość założenia spółki internetowo itd.

Wady spółki z o.o.

Sformalizowana procedura rejestracji i założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Procedura założenia spółki z o.o. zdaje się być jedną z najbardziej skomplikowanych i sformalizowanych. Jak już wspomnieliśmy w artykule: Założenie spółki z o.o., procedura ta wymaga sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, jakie ponieść musi przedsiębiorca decydujący się na tę formę prowadzenia działalności. Takiej formy wymaga również każda zmiana umowy spółki, co sprawia iż koszty związane z prowadzeniem spółki zwiększają się. Zawarcie umowy spółki z o.o. wymaga skompletowania dokumentacji, co znacznie wydłuża proces założenia spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Mimo tego, iż wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają za długi spółki to od takiej odpowiedzialności łatwo nie zwolnią się członkowie jej zarządu. Zarząd spółki musi liczyć się z tym, iż wierzyciele spółki nie mogący pociągnąć spółki do odpowiedzialności zwrócą się właśnie do jej zarządu. Członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki, w przypadku bezskutecznej egzekucji, całym swoim majątkiem. Możliwości uchylenia się od takiej odpowiedzialności należy poszukiwać wśród przepisów kodeksu spółek handlowych. 

Czasochłonna procedura likwidacyjna spółki

Decydując się na prowadzenie spółki z o.o. należy mieć świadomość, iż procedura likwidacyjna tej spółki nie należy do najszybszych i najłatwiejszych. Na długotrwałość tego postępowania wpływa jego wieloetapowość, m.in. konieczność ustanowienia likwidatorów, zgromadzenia koniecznej dokumentacji, sporządzenia odpowiednich bilansów oraz przeprowadzenia wielu dodatkowych czynności likwidacyjnych. Proces ten powszechnie uznaje się za sformalizowany i czasochłonny. 

Podwójne opodatkowanie

Znaczącą wadą spółki z o.o. jest tzw. podwójne opodatkowanie. Jednym z podatków, jakiego nie uniknie spółka z o.o. jest podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Zysk, który spółka osiągnie, a następnie wypłaci wspólnikom zostanie ponownie opodatkowany podatkiem od osób fizycznych (PIT). Może jednak okazać się, iż spółka nie przekroczy określonego progu kwotowego w związku ze swoim przychodem w roku obrachunkowym, a wtedy skorzystać będzie mogła z niższej stawki podatkowej. Należy jednak mieć na uwadze możliwość wystąpienia dwóch podstaw opodatkowania zysku uzyskanego przez spółkę. 

Prowadzenie pełnej księgowości oraz obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych

Spółka z o.o. obowiązana jest do ewidencjowania wszelkich zdarzeń finansowych i gospodarczych, co w oczach wielu przedsiębiorców stanowi bardzo duży minus. Prowadzenie pełnej księgowości pomaga spółce utrzymać jej transparentności i efektywnie nią zarządzać, ale wiąże się z koniecznością skrupulatnego odnotowywania wszelkich zdarzeń. Nierzadko wspólnicy spółek decydują się na powierzenie innym podmiotom obowiązku prowadzenia tej skomplikowanej i obszernej dokumentacji. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku mniejszych spółek z o.o. istnieje możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości przy spełnieniu odpowiednich warunków.

Dodatkowo, każda spółka składa coroczne sprawozdania finansowe, w których wykazać musi bilans spółki, rachunek zysków i strat oraz inne znaczące informacje dla wyników finansowych spółki. Na dokonanie tych czynności spółka ma określony termin, a niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla członków zarządu spółki. 

Oczywistym jest, iż obowiązek prowadzenia bardziej sformalizowanej księgowości może wiązać się z intensyfikacją kosztów, jakie pojawią się w związku z prowadzeniem spółki z o.o. 

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ograniczona odpowiedzialność wspólników

Największą zaletą spółki z o.o. jest limitowany charakter odpowiedzialności wspólników. Za zobowiązania wobec osób trzecich odpowiada sama spółka całym swoim majątkiem. Wspólnicy odpowiadają jedynie do wysokości wniesionych przez nich wkładów. 

Niski kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki z o.o. wynosi 5000 zł i może być wniesiony w formie gotówkowej lub też w formie aportu. Jest to minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o, jaki musi ona posiadać i nie jest obowiązana do jego powiększania w toku prowadzenia działalności.

Należy pamiętać, iż to wartość kapitału zakładowego będzie podstawą opodatkowania przy zawarciu umowy spółki podatkiem od czynności prawnych (PCC).

Niskie koszty założenia spółki z o.o. i możliwość zawiązania jej przez internet 

W dzisiejszych czasach ogromne znaczenie ma możliwość założenia spółki przez internet, na co pozwala nam uproszczona procedura założenia spółki. Jak prezentowaliśmy to w artykule Rejestracja spółek w systemie s24, istnieje możliwość założenia i rejestracji spółki z o.o. bez wychodzenia domu, włącznie ze spisaniem umowy spółki. Możemy skorzystać z gotowych wzorców lub zdecydować się na sporządzenie jej u notariusza.  W obu przypadkach napotykamy stosunkowo niskie koszty założenia spółki, co również jest jej ogromną zaletą. Decydując się na zawiązanie spółki z użyciem wzorców koszty te ulegają zmniejszeniu. 

Możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o. - nierzadko korzystniejsza forma jednoosobowej działalności gospodarczej

W przeciwieństwie do spółek osobowych oraz spółek cywilnych, spółka z o.o. może zostać zawiązana przez jedną osobę. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób chcących połączyć prowadzenie działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej ze skorzystaniem z dobrobytu limitowanej odpowiedzialności wspólnika. W przypadku jednoosobowej spółki z o.o. odpowiedzialność wciąż jest ograniczona. Należy pamiętać, iż spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o. 

Możliwość nieopłacania składek ZUS

Wśród licznych plusów spółki z o.o. jest możliwość uniknięcia konieczności opłacania składek ZUS. Spółka z o.o. zawiązana przez dwóch lub większą ilość wspólników nie jest obowiązana do odprowadzania składek ZUS, w przeciwieństwie do spółki posiadającej jednego wspólnika. 

Dowolny cel prowadzenia działalności spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawiązana w każdym celu prawnie dopuszczalnym, co nie ogranicza Cię w ilości Twoich pomysłów. Forma ta pozwoli na realizację wszelkich planów, a dodatkowo nada się doskonale jako podstawa do prowadzenia spółki celowej. 

Podsumowanie - wady i zalety spółki z o.o.

Choć oczywistym jest, iż korzyści płynące z zakładania spółki z o.o. są bardzo duże to na uwadze należy mieć zarówno wady takiego rozwiązania. Zapoznanie się z nimi pozwoli rozważyć wszelkie za i przeciw, a zarazem podjąć optymalną decyzję. Przedsiębiorco, zespół wykwalifikowanych prawników naszej kancelarii chętnie rozpozna Twój przypadek indywidualnie i pomoże wybrać Ci formę, która będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia. 

Jesteś zainteresowany naszym wsparciem przy rejestracji spółki z o.o.? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelaria-jp.pl

Po więcej artykułów na ten temat zapraszamy tutaj.

                                                                                           aplikantka adwokacka Michalina Kuśmierek

Jak założyć spółkę z o.o.?

jak założyć spółkę z o.o.

Instrukcja rejestracji spółki z o.o. krok po kroku

Jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest spółka z o.o. Atrakcyjnym aspektem sp. z o.o.  jest nie tylko sposób unormowania odpowiedzialności jej wspólników za zobowiązania spółki, ale również możliwość jej założenia w każdym celu prawnie dopuszczalnym przez jedną lub większą ilość osób. Nierzadko słyszy się, że procedura zawiązania spółki z o.o. nie należy do najłatwiejszych, co może prowadzić do odrzucenia myśli o podjęciu takiej formy działalności. Przedsiębiorco, zapraszamy cię do zapoznania się z informacjami, co należy zrobić krok po kroku, aby założyć i zarejestrować spółkę z o.o.  Jak założyć spółkę z o.o.?

Krok I: Wybierz sposób założenia spółki z o.o. PRS, czy system S24?

Twoją spółkę z o.o. możesz zarejestrować wyłącznie w formie elektronicznej, ale możesz zdecydować, czy jej umowę sporządzisz również w taki sposób, czy może w sposób tradycyjny. Do rejestracji spółki z o.o. służy system s24. Założenie spółki przez internet dzieli się na dwa sposoby:

1) możesz sporządzić umowę spółki na wzorcu udostępnionym w portalu s24 i zarejestrować ją w systemie teleinformatycznym s24 lub

2) możesz sporządzić umowę spółki u notariusza i złożyć wniosek o rejestrację twojej spółki za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Więcej o rejestracji spółki w systemie S24 pisaliśmy tutaj.

Zawiązanie spółki z o.o. przez Internet wymaga założenia konta użytkownika w Portalu Rejestrów Sądowych/systemie S24 i jego autoryzacji za pomocą podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego. Dzięki posiadaniu konta na portalu S24 oraz PRS większość formalności załatwisz przez Internet. 

Krok II: Tworzenie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Utworzenie spółki z o.o. wiąże się z koniecznością przygotowania umowy spółki, który to element procedury może sprawić nie lada problemy ze względu na ilość wymogów formalnych, jakie ważna umowa spółki z o.o. powinna spełniać. Przede wszystkim, aby zawrzeć umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób tradycyjny musimy udać się do notariusza w celu sporządzenia jej w formie aktu notarialnego. Umowa sp. z o.o. musi określać:

Dodatkowo:

Umowę spółki podpisują jej założyciele. 

Krok III: Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki z o.o. i wpisu do KRS.

Po sporządzeniu umowy nadszedł czas na sporządzenie wniosku o wpis spółki do KRS. We wniosku zawrzyj wszystkie najważniejsze dane spółki, jakie są od ciebie wymagane w systemie elektronicznym.

Rejestrując spółkę konieczne jest sporządzenie i przedłożenie następujących dokumentów:

Pamiętaj, że w przypadku reprezentacji spółki przez pełnomocnika do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

System PRS nie wymaga załączania dokumentów sporządzonych przed notariuszem - wystarczy, że w systemie podasz numer CREWAN nadany dokumentowi. W przypadku rejestracji spółki w portalu S24 musisz ręcznie załączyć każdy dokument z wyłączeniem wniosku i listy wspólników.

Podpisanie umowy spółki wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (deklaracja PCC-3).

Krok IV: Rejestracja i wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego krok po kroku.

Gdzie złożyć wniosek, aby zarejestrować spółkę?

Wniosek o rejestrację spółki wraz ze sporządzonymi dokumentami wystosowujemy do rejonowego sądu właściwego dla siedziby spółki.

Koszty założenia i wpisu spółki do KRS.

Zawiązanie spółki wiąże się z koniecznością wniesienia stosownych opłat.

Koszt wpisu do KRS wynosi 500,00 zł za wpis spółki, jeżeli umowę spółki zawarłeś u notariusza lub 250,00 zł, jeżeli zawarłeś umowę spółki w systemie S24;

Obligatoryjnym jest uiszczenie dodatkowo opłaty w wysokości 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Czas zakładania spółki z o.o. i oczekiwania na wpis spółki do KRS. 

Sąd rejestrowy rozpozna wniosek o wpis w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu, a jeżeli zawarłeś umowę przy wykorzystaniu wzorca umowy - termin skróci się do 1 dnia. Pamiętaj, że faktyczny czas ujawnienia spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym może się przedłużyć ze względu na ilość składanych wniosków. 

Dodatkowe czynności po rejestracji spółki.

Urząd skarbowy i ZUS.

Przedsiębiorco, Twoim obowiązkiem po rejestracji spółki jest przedłożenie danych na formularzu NIP-8 we właściwym urzędzie skarbowym. Twoje działanie uruchomi procedurę zgłoszenia spółki do ZUS, jako płatnika składek - co stanie się automatycznie po złożeniu formularza NIP-8. Od tego momentu będziesz mógł zgłosić osoby, które zatrudniasz do ubezpieczeń ZUS. Termin na przedłożenie urzędowi skarbowemu formularza NIP-8 wynosi 21 dni od rejestracji spółki lub 7 dni od rozpoczęcia działalności - w zależności, czy zamierzasz odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne. 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

W terminie 7 dni od daty wpisu musisz dokonać elektronicznego zgłoszenia spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 

Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Cię, że w zakresie procesu rejestracji spółki z o.o. nie ma się czego obawiać. Prawdą jest, iż w przypadku zakładania spółki z o.o. pojawia się znacznie więcej formalności niż w przypadku spółek osobowych. Procedura ta zdaje się być czasochłonna i skomplikowana. Pamiętaj, że profesjonalny pełnomocnik może przeprowadzić całą procedurę za ciebie, pomagając ci zaoszczędzić ogrom czasu i stresu. Wytłumaczymy ci jak założyć spółkę z o.o., jakie są zasady funkcjonowania spółki, sposoby zawarcia spółki (również jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), pomożemy ci sporządzić wszystkie wymagane dokumenty i zarejestrujemy spółkę w szybkim czasie. Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelaria-jp.pl

   aplikantka adwokacka Michalina Kuśmierek

Spółka w organizacji - co to takiego?

spółka w organizacji

Cechą odróżniającą spółki kapitałowe jest możliwość prowadzenia działalności przez taką spółkę już na etapie jej organizacji. Co to oznacza? Wyjaśnimy to na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do uzyskania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością osobowości prawnej nie wystarczy bowiem zawarcie umowy spółki, ale konieczny jest wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego (KRS). Natomiast już z chwilą podpisania umowy spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji (art. 161 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Pełnoprawna spółka z o.o. a ułomna osoba prawna

Spółka z o.o. w organizacji to podmiot będący ułomną osobą prawną, czyli jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Spółka właściwa powstaje z chwilą podpisania umowy tej spółki i trwa do chwili wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wówczas samoistnie, z mocy samego prawa staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zachowując dotychczasowe prawa i obowiązki. 

Jednoosobowa spółka z o.o. w organizacji - czym jest?

W przypadku jednoosobowej spółki z o.o. w organizacji wszystkie udziały  należą do jednego wspólnika. Takim wspólnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. W przypadku takiej formy działalności, umowę spółki zastępuje akt założycielski. Musi on odpowiadać wymogom stawianym przed umową spółki. Od momentu podpisania aktu założycielskiego jedyny wspólnik nie ma jednak prawa do reprezentowania spółki. W tym czasie uprawniony do reprezentacji spółki jest zarząd. W przypadku, gdy nie został on jeszcze powołany, będzie to pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą jedynego wspólnika.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji może prowadzić działalność gospodarczą 

Spółka z o.o. w organizacji nie posiada osobowości prawnej, ale może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Umożliwia to rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej jeszcze przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Zgodnie z art., 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 221), spółka kapitałowa w organizacji może prowadzić działalność gospodarczą przed wpisaniem do rejestru przedsiębiorców. 

NIP i Regon spółki z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji może uzyskać zarówno NIP, jak i REGON jeszcze przed uzyskaniem wpisu do KRS. Może być podmiotem podatkowym i w związku z tym wystawiać faktury VAT. Tym samym numerem NIP oraz REGON posługiwać się będzie powstała po rejestracji w KRS właściwa spółka z o.o. Przy składaniu wniosku o wpis spółki do KRS należy zaznaczyć, że spółka posiada już te numery i je podać w trakcie wypełniania formularza.

Firma spółki z o.o. w organizacji

Z przepisu art. 160 KSH wynika, że firma spółki z o.o. (czyli jej nazwa) powinna składać się co najmniej z dwóch elementów, korpusu (rdzenia) i dodatku obligatoryjnego, zwanego "oznaczeniem dodatkowym", wskazującym na formę prawną spółki. Firma spółki może zawierać również dodatki nieobowiązkowe. Nazwa spółki w organizacji jest identyczna, jak nazwa właściwej spółki z dodatkiem „spółka w organizacji”. Zgodnie bowiem z przepisem art. 11 § 3 Kodeksu spółek handlowych, firma spółki w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji”. 

Reprezentacja spółki w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji jest reprezentowana przez zarząd spółki albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. 

Powołanie pierwszego zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialności musi nastąpić przed jej wpisem do rejestru, a zatem w fazie jej organizacji i jest jednym z warunków koniecznych do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasadą jest, że członkowie zarządu powoływani są uchwałą wspólników (art. 201 § 4 KSH), podejmowaną bezwzględną większością głosów (art. 245 KSH). Jednakże umowa spółki z o.o. może przewidywać inną większość wymaganą do powzięcia uchwały o powołaniu zarządu. Umowa może również wprowadzić innych sposób powoływania członków zarządu niż w drodze uchwały wspólników (art. 201 § 4 KSH). Członkowie pierwszego zarządu mogą być również ustanowieni w samej umowie spółki z o.o.

Natomiast uchwała o powołaniu pełnomocnika musi być podjęta jednomyślnie. Oznacza to, że dla skuteczności uchwały podejmowanej na zgromadzeniu wspólników żaden ze wspólników obecnych na zgromadzeniu nie może opowiedzieć się przeciwko takiej uchwale, ani wstrzymać się od głosu.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji

Za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji odpowiadają solidarnie spółki i osoby, które działały w jej imieniu. Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialności w organizacji odpowiada solidarnie ze wskazanym podmiotami, za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji, co jest wyjątkiem od zasady, że wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Rzeczywiste wniesienie wkładu w umówionej wysokości będzie zwalniać jednak wspólnika od odpowiedzialności w tym sensie, że jego ryzyko zostanie ograniczone maksymalnie do wartości tego wkładu.

Skutki wpisu do rejestru przedsiębiorców

Zgodnie z przepisem art. 12 Kodeksu spółek handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. Z chwilą wpisu spółka będzie dalej występować w procesach sądowych, zarówno wszczętych uprzednio przez spółkę w organizacji, jak i przeciwko niej skierowanych. Zasada kontynuacji będzie wreszcie odnosić się do sfery stosunków korporacyjnych, sprowadzających się do relacji spółka–wspólnik. Bez wątpienia spółce przypisane są także prawa i obowiązki wywodzone ze sfery stosunków prawa pracy. W rezultacie pracownicy spółki w organizacji stają się pracownikami spółki kapitałowej właściwej.

Chcesz założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Prawnicy Jaroch Pakos posiadają doświadczenie i odpowiednie umiejętności w zakresie obsługi przedsiębiorców na różnych etapach rozwoju. Dostosowujemy naszą ofertę indywidualnie dla każdego Klienta, dbając o zabezpieczenie jego interesu prawnego. Zapraszamy do kontaktu i uzyskanie szczegółowych informacji poprzez stronę kancelarii Jaroch Pakos. 

Po więcej artykułów z zakresu prawa handlowego zapraszamy tutaj.

radca prawny Monika Stasiak- Magryta