Na czym polega windykacja przedsądowa długu?

Na czym polega windykacja przedsądowa długu?

Słowo windykacja pochodzi z łaciny, bowiem ,,vindicatio'' oznacza dochodzenie roszczeń. Są to czynności prawne i procesowe podejmowane przez wierzyciela w celu skłonienia dłużnika do uregulowania zadłużenia poprzez użycie środków określonych w przepisach prawnych. W tym artykule opowiemy, na czym polega windykacja przedsądowa długu.

Czym jest windykacja przedsądowa długu?

Wierzyciel, który podjął działania polubowne, które nazywamy również działaniami windykacyjnymi, zmierzające do odzyskania należności od dłużnika bez zaangażowania sądu, przeprowadza windykację przedsądową. W windykacji polubownej często prowadzimy negocjacje z dłużnikiem dążąc do porozumienia i wypracowania strategii spłaty zadłużenia. Negocjacje z dłużnikiem prowadzone mogą być na kilku płaszczyznach i swym zakresem mogą obejmować np. opracowanie harmonogramu spłaty, uzgodnienie wysokości i częstotliwości rat, ustalenie nowego realnego dla dłużnika terminu spłaty zadłużenia bądź odsunięcie w czasie lub też anulowanie odsetek. Windykacją przedsądową nazywamy wszystkie działania podjęte przed złożeniem pozwu i wejściem na drogę sądową, działania te prowadzone są w formie polubownej i mają na celu uregulowanie zadłużenia ciążącego na kontrahencie. Proces windykacji może przeprowadzić sam wierzyciel, jak również można skorzystać z pomocy prawnika bądź firmy windykacyjnej, która zajmuje się windykacją należności.

Windykacja przedsądowa to znacznie szybszy i tańszy sposób skłonienia dłużnika do spłaty długu na rzecz wierzyciela, wobec czego wielu przedsiębiorców decyduje się w ten sposób odzyskać pieniądze za np. niezapłacone faktury. 

Sposoby przedsądowej windykacji wierzytelności. Wezwanie do zapłaty

Na etapie polubownym w ramach windykacji przedsądowej możemy wykonać telefon do dłużnika, który uchyla się od obowiązku zapłaty, wysłać e-mail bądź pisemnie wezwać dłużnika do uregulowania należności. Wyróżniamy ze względu na odmienną postać różne formy wezwań do zapłaty tj.:

  1. zwykłe wezwanie do zapłaty - jest to najczęściej pierwsze wezwanie do zapłaty zmierzające do wyegzekwowania spłaty długu, które przybiera formę przypomnienia dłużnikowi o konieczności zapłaty i upływie terminu płatności;
  2. przedsądowe wezwanie do zapłaty / ostateczne wezwanie do zapłaty - to kolejne wezwanie do zapłaty nakłaniające dłużnika do spłaty zobowiązania. W wezwaniu tym należy wyznaczyć dłużnikowi ostateczny termin zapłaty, zastrzegając, że jeśli zadłużenie nie zostanie uregulowane we wskazanym terminie to sprawa zostanie skierowana do sądu;
  3. przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty - kierowane do dłużnika już po zakończeniu drogi sądowej i uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty, a przed skierowaniem sprawy do komornika sądowego. Wierzyciel kierując takie wezwanie do zapłaty daje dłużnikowi szansę uniknięcia postępowania egzekucyjnego, a co z tym związane również obciążenia dłużnika dodatkowymi kosztami, jakimi są koszty postępowania egzekucyjnego.

Wezwania do zapłaty najlepiej wysyłać listem poleconym, by mieć ich potwierdzenie nadania oraz odbioru.

Gdy mimo wezwań dłużnika nie udało się odzyskać należności

Jeśli mimo skierowanych wezwań do zapłaty nie udało się uzyskać od dłużnika zapłaty można sięgnąć po inne środki windykacji miękkiej i zgłosić informację o nierzetelnym kontrahencie do biura informacji gospodarczej. Gdy windykacja polubowna nie odnosi skutków to można również sprzedać dług. Giełda długów, która nazywana jest również giełdą wierzytelności, to miejsce gdzie można sprzedawać/kupować zobowiązania. 

Podkreślić należy, że dojście do porozumienia i spłata zadłużenia na etapie windykacji przedsądowej pomaga dłużnikowi uniknąć wszczęcia windykacji sądowej i postępowania sądowego, a następnie postępowania egzekucyjnego, dzięki czemu uniknie on zwiększenia kwoty zadłużenia. 

W zdecydowanej większości przypadków wiele spraw kończy się sukcesem po przeprowadzeniu windykacji przedsądowej, a więc warto skorzystać z niej przy odzyskiwaniu długów przed wchodzeniem na drogę sądową.

Korzyści finansowe, których uniknie wierzyciel i dłużnik, gdy dłużnik ureguluje swoje zobowiązanie na etapie polubownej windykacji to:

  1. koszty związanie z postępowaniem sądowym,
  2. koszty procesowe wiązane z wynagrodzeniem prawnika, 
  3. koszty egzekucji komorniczej.

Co jeśli windykacja polubowna nie przyniesie zamierzonego rezultatu? Na czym polega sądowe postępowanie windykacyjne?

Kolejnym etapem zmierzającym do wyegzekwowania spłaty długu, w sytuacji gdy windykacja polubowna nie przyniesie zamierzonego rezultatu jest windykacja sądowa, której celem jest uzyskanie nakazu zapłaty.  Niejednokrotnie dochodzenie należności w sądzie jest jedynym skutecznym sposobem wyegzekwowania spłaty długu. Celem odzyskania należności należy skierować pozew do sądu zawierając w nim takie argumenty, które przekonają sąd co do zasadności wydania nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty możemy uzyskać również w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Nierzadko bezczynność dłużnika w postępowaniu sądowym doprowadzi do uprawomocnienia się nakazu zapłaty. Taka sytuacja zdarza się dość często i sprawia, że sprawa w sądzie kończy się już samym wydaniem nakazu zapłaty. Po uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty i nadaniu klauzuli wykonalności, a przed jego skierowaniem do komornika możemy skierować do dłużnika przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty. Jeśli i ono nie przyniesie oczekiwanego rezultatu w odzyskiwaniu należności, należy wszcząć postępowanie egzekucyjne przekazując sprawę komornikowi. 

Jeśli jesteś zainteresowany prowadzeniem windykacji przez naszą Kancelarię zapraszamy do kontaktu.

                                                                               prawnik Małgorzata Milewska- Matlak