Rozwód krok po kroku, czyli od czego zacząć i jak wziąć rozwód?

Rozwód krok po kroku, czyli od czego zacząć i jak wziąć rozwód?

Decyzja o rozwodzie jest zazwyczaj przemyślana. W ten sam sposób warto zatem przygotować się do złożenia pozwu rozwodowego i zainicjowania postępowania sądowego oraz zastanowić się czego żądać. Pytanie zatem od czego zacząć i jak wygląda rozwód krok po kroku? 

Kluczowe znaczenie dla orzeczenia rozwodu ma art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z jego pierwszym paragrafem: "Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód".

Jeżeli zaistniały przesłanki określone w ww. regulacji czyli trwały i zupełny rozkład pożycia można złożyć pozew o rozwód. 

Pozew o rozwód a rozkład pożycia

Należy pamiętać, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, gdy wszystkie więzy łączące małżonków (duchowe, fizyczne i gospodarcze) uległy zerwaniu. Rozkład pożycia jest natomiast trwały, gdy doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, że na tle okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi

Może zdarzyć się jednak sytuacja, że Sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

Rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Trzeba pamiętać, że do uzyskania rozwodu nie jest wymagana zgoda małżonka. Zatem to, że tylko jeden z małżonków zgadza się na rozwód - nie będzie miało większego znaczenia. 

Rozwód krok po kroku

Pierwszym krokiem jest złożenie pozwu o rozwód.

Jak należy napisać pozew o rozwód? Po pierwsze pozew powinien odpowiadać wymaganiom formalnym z art. 187 kodeksu postępowania cywilnego. 

Pozew o rozwód można wnieść samemu lub przez pełnomocnika. 

Pozew rozwodowy należy złożyć do Sądu Okręgowego w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Po otrzymaniu odpisu pozwu druga strona ma prawo ustosunkować się do jego treści i złożyć swoją odpowiedź na pozew. 

O rozwodzie Sąd orzeka wyrokiem po przeprowadzeniu rozprawy. Zdarza się nawet, że sąd orzeka rozwód już na pierwszej rozprawie. 

Orzeczenie o winie a rozwód bez orzekania o winie, czyli na jaki rozwód się zdecydować i jak uzyskać szybki rozwód?

Rozwód z orzeczeniem o winie możliwy jest do uzyskania, gdy postępowanie dowodowe wykaże, że za rozpad małżeństwa odpowiada któryś z małżonków. Aby rozwieść się z orzeczeniem  o winie małżonka należy zawrzeć w pozwie odpowiedni wniosek. 

Rozwód z orzeczeniem o winie umożliwia małżonkowi (niewinnemu rozkładowi pożycia małżeńskiego) uzyskanie alimentów. 

Zdarza się również, że żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za to, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego lub strony z różnych względów nie chcą ustalać winy przed sądem. 

Również taka sytuacja ma wpływ na alimenty. Jeżeli sprawa rozwodowa została zakończona rozwodem bez orzekania o winie małżonków, mogą oni żądać alimentów od drugiego z małżonków, wyłącznie jeżeli znajdują się w niedostatku. 

Zatem na rozwód bez orzeczenia o winie czasem nie warto się godzić, chociażby ze względu na alimenty. 

Zaznaczyć należy także, że brak orzeczenia o winie nie zawsze oznacza szybki rozwód.

O czym jeszcze orzeka Sąd w wyroku rozwodowym ?

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (tzw. alimenty na dziecko). 

W braku porozumienia między stronami sąd rozstrzyga także o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. 

Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. 

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Widać zatem, że już na etapie każdego pozwu o rozwód warto przemyśleć w jaki sposób małżonkowie chcą podzielić się władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi, jak widzą kwestie związane z dalszym wspólnym zamieszkiwaniem oraz czy chcą podziału majątku wspólnego na etapie postępowania rozwodowego. Wskutek rozwodu ich sytuacja życiowa może bowiem ulec diametralnej zmianie. 

Koszty rozwodu 

Ile kosztuje rozwód? Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od bardzo wielu okoliczności. 

Jeżeli chodzi o koszty rozwodu należy liczyć się z opłatą od pozwu w kwocie 600 złotych. Pozew o rozwód należy opłacić gdyż w przeciwnym razie sąd odrzuci nasze pismo. 

Zaznaczyć należy również, że stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o rozwód i unieważnienie małżeństwa - 720 zł (jest to podstawowe wynagrodzenie dla pełnomocnika). 

Powyższe nie oznacza jednak, że taką stawkę adwokat lub radca prawny pobierze za prowadzenie sprawy rozwodowej. Koszty zastępstwa procesowego w sprawie o rozwód zależą bowiem od tego jak przebiegnie cała procedura rozwodowa. Na wysokość kosztów związanych z wynagrodzeniem adwokata może mieć również wpływ to czy strony chcą wziąć rozwód z orzeczeniem o winie oraz czy mają małoletnie dzieci, czy żądają alimentów. 

Może zdarzyć się również, że w toku postępowania zostanie wydane postanowienie w  przedmiocie np. zabezpieczenia kontaktów z dziećmi i konieczne okaże się złożenie wniosku o uzasadnienie, który podlega opłacie w wysokości 100,00 zł. W toku sprawy może pojawić się również konieczność zasięgnięcia opinii biegłego - co również będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami. 

Ile trwa rozwód? 

To pytanie w dużej mierze uzależnione jest od tego czy strony chcą przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie, czy o takiej winie chcą orzekać.

Jeżeli strony chcą orzeczenia o winie wówczas postępowanie dowodowe jest rozbudowane, często strony chcą aby został przesłuchany jakiś świadek, powołują nowe wnioski dowodowe z dokumentów - co wydłuża postępowanie rozwodowe. 

Między małżonkami mogą pojawić się jednak inne kwestie sporne, które wpłyną na czas trwania sprawy rozwodowej. Rozwód rodziców małoletnich dzieci i związane z tym dodatkowe punkty wyroku (o czym mowa w dalszej części artykułu) również mogą spowodować wydłużenie procedury rozwodowej.  Najlepiej jest zatem dobrze przygotować się do wytoczenia powództwa o rozwód i ustalić z drugim małżonkiem (o ile jest to możliwe!) w jaki sposób skrócić całą procedurę poprzez osiągnięcie konsensusu - co do niektórych zagadnień. Jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci powinni uzgodnić kwestie sporne również z uwagi na ich dobro.

Jeżeli strony są co do zasady zgodne i nie mają małoletnich dzieci - mogą uzyskać rozwód już na pierwszej rozprawie rozwodowej. 

Pamiętaj, że Kancelaria prawna i pomoc profesjonalnego prawnika sprawi, że rozprawa rozwodowa i rozwód w sądzie nie będzie dla Ciebie stresujący. Prawnik pomoże złożyć pozew i  wziąć rozwód. Swoją sprawę o rozwód najlepiej jest więc polecić profesjonalnej Kancelarii Prawnej. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelaria-jp.pl

                                                                                                     adwokat Marcelina Miśkowiec

Zapraszamy również do lektury innych naszych artykułów: Dowody zdrady w postępowaniu rozwodowym, Rozwód z orzeczeniem o winie, Współżycie małżonków a rozwód.

Alimenty w trakcie trwania małżeństwa

Jak uzyskać alimenty w trakcie trwania małżeństwa?

Alimenty nieustannie wzbudzają wiele kontrowersji i nie są łatwym tematem w sporach sądowych. Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na duży ładunek emocjonalny rodziców. Często strony zapominają też o ich podstawowym celu, czyli zaspokojeniu potrzeb dzieci i rodziny. Nie każdy jednak z rodziców zdaje sobie sprawę, że o zasądzenie alimentów można wystąpić nawet w trakcie trwania małżeństwa, a pozew rozwodowy nie jest do tego konieczny. Jak zatem uzyskać alimenty w trakcie trwania małżeństwa?

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY I OBOWIĄZEK ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY W TRAKCIE TRWANIA MAŁŻEŃSTWA

Zacznijmy od podstaw. Zgodnie z kodeksową definicją obowiązek alimentacyjny to nic innego jak obowiązek dostarczania środków utrzymania (i w miarę potrzeby środków wychowania). Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Idąc dalej, zgodnie z art. 133 § 1.  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Czy przepis wspomina o konieczności rozwodu czy rozstania partnerów? Otóż nie.

Oboje małżonków w równym stopniu są obowiązani do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Co ciekawe ustawodawca przewidział, że zaspokajanie potrzeb rodziny może też polegać w części lub w całości na wychowaniu dzieci i prowadzeniu gospodarstwa domowego (art. 27 KRO). 

W niniejszym artykule skupimy się na jednej z możliwości zmuszenia żony lub męża uchylającego się od obowiązku współdziałania w trakcie trwania małżeństwa.

UZYSKANIE ALIMENTÓW BEZ ORZECZENIA ROZWODU- CZY TO MOŻLIWE?

Zgodnie z art. 28 KRO jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Nie ma znaczenia czy rodzina znajduje się w niedostatku czy to, jaki ustrój majątkowy obowiązuje w małżeństwie. Przepis ten jest bowiem istotny w przypadku uchylania się jednego z małżonków od zaspokajania potrzeb założonej przez siebie rodziny nawet w przypadku, kiedy związek małżeński nadal trwa. Czy w praktyce takie sytuacje się zdarzają? Oczywiście. Przepis ten znajdzie zastosowanie w przypadku, kiedy:

1) żona lub mąż nie wypełnia obowiązku przewidzianego w art. 27 KRO oraz

2) małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu (separacja wyłącza możliwość skorzystania z tego przepisu).

Co oznacza, że małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu? Mowa tutaj o więzi psychicznej, fizycznej i gospodarczej, która powinna harmonijnie zespalać małżonków i umożliwiać im urzeczywistnianie celów małżeństwa. Wspólność pożycia zakłada wspólne zamieszkiwanie i prowadzenie przez małżonków wspólnego gospodarstwa domowego oraz ich jednakową stopę życiową, chyba że wyjątkowe okoliczności (np. stan zdrowia) uzasadniają potrzebę jej zróżnicowania (1). 

Jakich sytuacji dotyczy to w praktyce? Najczęściej przepis ten znajduje zastosowanie w przypadku uzależnienie alkoholowego męża lub żony lub w innych przypadkach marnotrawienia zarobionych środków (np. w skutek hazardu lub innych uzależnień).

W jaki sposób małżonek może żądać od drugiego wypełniania obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny? 

Należy wnieść do sądu wniosek o wydanie nakazu zapłaty przeciwko zobowiązanemu małżonkowi. Taki wniosek może wnieść drugi małżonek, organizacja pozarządowa lub prokurator. Nakaz zapłaty wydawany jest w postępowaniu nieprocesowym po uprzednim odebraniu wyjaśnień od małżonka, który uchybił obowiązkom względem rodziny. Postanowienie sądu nakazujące wypłatę części lub całości wynagrodzenia do rąk drugiego z małżonków może obejmować zakresem również inne świadczenia powtarzające się (np. premie czy dodatki do wynagrodzenia). Wydany nakaz zapłaty nadaje się do wszczęcia na jego podstawie postępowania egzekucyjnego. Nakaz nie wygasa w sytuacji ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Może zostać on jednak zmieniony lub uchylony na wniosek jednego z małżonków, jeśli będą ku temu podstawy.

Zmiana miejsca pracy

Co w sytuacji, kiedy zobowiązany zmienia miejsce pracy? Poglądy Sądu Najwyższego są takie, że należy wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego nakazu. Doktryna jednak słusznie krytykuje to stanowisko twierdząc, że nakaz powinien zachować moc w stosunku do nowego pracodawcy, a sąd powinien jedynie doręczyć go do nowego miejsca pracy zobowiązanego.

Nakaz traci moc lub podlega zmianie w następujących sytuacjach:

Wskazany wyżej tryb należy do szczególnego postępowania nieprocesowego mającego na względzie dobro rodziny. Nie wyłącza on jednak możliwości dochodzenia równocześnie wobec zobowiązanego roszczenia na podstawie art. 27 KRO w postępowaniu procesowym, a także alimentów na dzieci zgodnie z art. 128 KRO. 

Kancelaria Jaroch Pakos z siedzibą we Wrocławiu specjalizuje się w sprawach rodzinnych. Posiadamy gruntowną wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu zapewniamy obsługę postępowania nieprocesowego lub procesowego w sprawach o uzyskanie alimentów w trakcie małżeństwa. Jeśli jesteś zainteresowany naszym wsparciem zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelaria-jp.pl

Zachęcamy również do zapoznania się z innymi naszymi publikacjami jak "Współżycie małżonków a rozwód", czy "Rozwód z orzeczeniem o winie".

                                                                                                      

radca prawny Ewelina Jasion

(1) Art. 23 KRO red. Pietrzykowski 2023, wyd. 8/J. Gajda

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie

Jako kancelaria prawna zajmujemy się m.in. sprawami rodzinnymi, w tym sprawami o rozwód. Nasi klienci często pytają, jaka jest różnica pomiędzy rozwodem bez orzeczenia winy a rozwodem z orzeczeniem winy powstania rozkładu pożycia małżeńskiego. Zastanawiacie się, jakie korzyści może przynieść Wam brak orzeczenia winy drugiego małżonka, ale również czy nie lepiej wnieść o o rozwód z orzekaniem o winie? W tym artykule postaramy się pokrótce wyjaśnić Wam jak wygląda rozwód bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków.

Czy szybki rozwód bez orzekania o winie może przynieść korzyści dla małżonków? Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Różnica w obu rozstrzygnięciach polega przede wszystkim na ustaleniu przyczyn powstania rozkładu pożycia. Jeśli rozkład pożycia małżeńskiego powstaje z przyczyn niezawinionych przez któregokolwiek z małżonków lub też rozpad małżeństwa jest skutkiem porozumienia stron, tj. gdy żaden z małżonków nie ponosi winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, wtedy wnosimy do sądu pozew o rozwód bez orzekania o winie.  Jeśli natomiast zupełny rozkład pożycia małżeńskiego powstał na skutek zawinionego działania jednej ze stron, wtedy pozew rozwodowy należałoby wnosić z orzeczeniem winy. W ramach pozwu rozwodowego z orzeczeniem winy wyróżnić możemy pozew o rozwód z winy jednego małżonków, bądź też z winy obojga małżonków.  Przy czym, w razie istnienia oczywistych przesłanek istnienia winy obojga małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego warto zastanowić się także nad sporządzeniem pozwu o rozwód bez orzekania o winie.

Wina obu stron

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, jego orzeczenie jest możliwe także w sytuacji, gdy rozpad małżeństwa powstał z winy obu stron. Ważne aby istniał trwały i zupełny rozkład pożycia stron. Niewątpliwie czas trwania postępowania o rozwiązanie małżeństwa jest krótszy w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. Jest to szybki rozwód, niekiedy kończący się na jednej rozprawie. Sprawa rozwodowa bez orzekania o winie nie wymaga postępowania dowodowego w zakresie winy, gdyż sąd nie orzeka o winie w tym postępowaniu. Jeśli strony posiadają małoletnie dzieci, w takiej sprawie wszystkie pozostałe elementy tj. władza rodzicielska, opieka nad dziećmi, kontakty z dziećmi oczywiście podlegają rozstrzygnięciu, bowiem nie ma znaczenia kwestia orzekania o winie a kwestie związane z dziećmi. W takiej sprawie można także ustalić udziały w majątku wspólnym małżonków i ustalić podział majątku po rozwodzie.  Brak ustalenia winy nie ma bowiem wpływu na podział majątku wspólnego małżonków. Oczywiście podział majątku wspólnego jest możliwy w odrębnym postępowaniu. W sprawach takich jak podział majątku - wyrok rozwodowy w zakresie winy nie wpływa zatem na równe udziały w majątku wspólnym.

Orzekanie o winie a alimenty

Orzekając o rozwiązaniu związku małżeńskiego sąd może zasądzić alimenty od byłego małżonka nawet, gdy żaden nie został uznany za wyłącznie winnego. Podkreślić należy jednak, że o obowiązek alimentacyjny od byłego małżonka może wnosić małżonek, który znalazł się w niedostatku, czyli w trudnej sytuacji materialnej i znalazł się w niej nie ze swojej winy.

Koszty rozwodu bez orzekania winy są mniejsze, jeśli zdecydujesz się na rozwód  bez orzekania o winie. Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest mniej szczegółowy w zakresie, w jakim dotyczy pożycia stron, a najkrócej trwa rozwód za porozumieniem stron. W takiej sytuacji zawsze warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Praktyka wskazuje na to, że nawet, gdy jedna strona zdecyduje się złożyć pozew rozwodowy bez orzekania o winie, druga strona składając odpowiedź na pozew może żądać orzeczenia rozwodu z winy powoda. W takim wypadku sąd będzie rozpatrywał winę. 

Jeśli są Państwo zainteresowani wsparciem przy procesie rozwodu, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Jaroch Pakos z Wrocławia. Przeprowadzimy Państwa przez postępowanie w możliwie szybki i empatyczny sposób, skupiając się w pełni na Państwa oczekiwaniach. 

Po więcej artykułów dotyczących rozwodu oraz spraw rodzinnych zapraszamy na nasz blog.

                                                                                                   radca prawny
                                                                                                   Justyna Gruszka-Jeleń