Prawo rodzinne i opiekuńcze

Reprezentacja Klientów przez naszą Kancelarię w sprawach rodzinnych to nie tylko profesjonalizm i kompetencje prawne, ale także empatia i zrozumienie dla trudnej sytuacji. Fundamentem naszej pracy jest dążenie do osiągnięcia najlepszego rozwiązania przy zachowaniu godności i szacunku dla wszystkich zaangażowanych stron sporu.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne od dekretu z dnia 22 stycznia 1946 r. do obowiązujących przepisów, przechodziło wiele zmian, mających na celu dostosowanie się do zmieniających się potrzeb społeczeństwa i standardów etycznych w relacjach między krewnymi.
Ostatecznie, celem prawa rodzinnego i opiekuńczego jest zapewnienie wsparcia i ochrony dla rodzin oraz osób potrzebujących pomocy. Poprzez regulację stosunków rodzinnych, uchwalone normy prawne starają się promować dobro i równość we wszystkich aspektach życia rodzinno-opiekuńczego.

Nasza obsługa prawna to reprezentacja Klientów w sprawach o:

  • rozwód lub separację,
  • podział majątku,
  • ustalenie opieki i kontaktów z dzieckiem,
  • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • alimenty,
  • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
  • ustanowienie kurateli bądź opieki.

Concordia domi, foris pax. - Zgoda w domu, pokój na zewnątrz.

Zasady prawa rodzinnego

Prawo rodzinne i opiekuńcze to dział prawa cywilnego, który reguluje wiele kwestii związanych z życiem rodzinnym, prawami i obowiązkami członków rodziny, kwestiami małżeńskimi, majątkowymi i władzą rodzicielską. Sprawy rodzinne zastały stypizowane w ustawie szczegółowej jaką jest ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Ważną podstawę stanowi również Kodeks Cywilny. Podstawowe zasady prawa rodzinnego to zasada dobra dziecka, dobra rodziny, szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo, monogamii, trwałości związku małżeńskiego oraz równości małżonków. Nasz doświadczony zespół prawników specjalizuje się w zapewnianiu wsparcia i doradztwa prawnego w trudnych sytuacjach rodzinnych. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej sprawy, pomagamy naszym Klientom zrozumieć ich prawa oraz skutki prawne decyzji podejmowanych w kontekście rozwodu lub separacji. Naszym celem jest osiągnięcie korzystnego dla Klienta rozwiązania, uwzględniając jego potrzeby i interesy.  

Obsługa prawna rozwodu lub separacji, podział majątku

Świadczymy kompleksowe usługi prawne z zakresu reprezentacji klientów w sprawach o rozwód lub separację. W kontekście małżeństwa, prawo rodzinne reguluje zarówno stosunki majątkowe, jak i niemajątkowe między małżonkami. Jest to kluczowy aspekt, który należy wziąć pod uwagę, zarówno przy zawieraniu, jak i rozwiązywaniu małżeństwa. Rozwód to formalne zakończenie małżeństwa, które może być skomplikowane, szczególnie jeśli występują spory dotyczące podziału majątku czy władzy rodzicielskiej. W przypadku separacji małżonkowie nadal pozostają małżeństwem, ale żyją osobno. Podział majątku może być też dokonany w ramach osobnego postępowania, już po rozwodzie. Może zostać on dokonany przez sąd lub na podstawie umowy zawartej pomiędzy byłymi małżonkami.  

Wsparcie Kancelarii przy alimentach

Alimenty to regularne świadczenia pieniężne na rzecz osoby uprawnionej, np. dziecka. W przypadku rozwodu prawo do świadczenia alimentacyjnego od jednego z rodziców może być ustalone w ramach postępowania rozwodowego bądź po jego zakończeniu. Uprawnionemu oraz obowiązanemu przysługuje również możliwość wnioskowania o zmianę wysokości ustalonych alimentów w każdym czasie, w przypadku, kiedy sytuacja materialna uległa zmianie, np. dziecko rozpoczęło naukę, co generuje większe wydatki, bądź obowiązany rodzic stracił źródło dochodu bądź uległ wypadkowi i nie jest w stanie łożyć na dziecko w zasądzonej wysokości. Sprawy o alimenty należą również do kręgu naszych usług.

Ustalenie opieki, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Nie można zapominać o prawach dziecka, które również są ściśle regulowane przez prawo rodzinne. Kodeks jasno określa zasady i normy, które mają zapewnić ochronę i dobro dzieci, zarówno w kontekście relacji z rodzicami, jak i opiekunami prawnymi. Ważnym aspektem jest zatem regulacja praw rodzicielskich. Kodeks rodzinny i opiekuńczy precyzyjnie określa zasady dotyczące władzy rodzicielskiej oraz obowiązki rodziców wobec swoich dzieci. Co więcej, kodeks ten reguluje również kwestie przysposobienia oraz wszelkie związane z tym procedury. Władza rodzicielska z zasady należy do obojga rodziców. Komplikacja pojawia się w momencie, kiedy dochodzi do rozwodu, rodzice nie zamieszkują razem, bądź jeden z rodziców władzy tej nie wykonuje bądź nie powinien wykonywać ze względu na dobro dziecka. W trakcie postępowania rozwodowego sąd obligatoryjnie orzeka o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. W innych przypadkach do ustalenia opieki nad dzieckiem, ograniczenia czy pozbawienia tej władzy dochodzi w ramach odrębnego postępowania. W sytuacjach tak kluczowych i dotyczących dziecka warto skorzystać w pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  

Opieka i kuratela

Kuratela to instytucja prawna, która ma na celu ochronę interesów oraz zapewnienie opieki nad osobami, które z różnych przyczyn nie są w stanie samodzielnie podejmować decyzji lub zarządzać swoimi sprawami jak osoba ubezwłasnowolniona częściowo, dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone, osoba niepełnosprawna czy nieobecna. Kuratorem może być wyznaczona przez sąd osoba fizyczna lub prawna, która ma obowiązek troszczyć się o dobro i interesy podopiecznego oraz reprezentować go w stosunkach prawnych. Celem kurateli jest zapewnienie ochrony prawnej oraz wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w zarządzaniu swoimi sprawami życiowymi. Opieka z kolei ustanawiana jest dla małoletniego, gdy jego rodzice są nieznani bądź odebrano im władzę rodzicielską, a także dla osób ubezwłasnowolnionych całkowicie. Nasza Kancelaria udziela wsparcia również w powyższych sprawach.  

Dlaczego nasza Kancelaria?

Nasi radcowie prawni oraz adwokaci posiadają gruntowną wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego popartą latami doświadczenia. Wiemy, że obsługa spraw wynikających ze stosunków rodzinnych jest szczególna, bowiem sprawy te nacechowane są dużym ładunkiem emocjonalnym. Doradzamy i reprezentujemy Klientów w sposób profesjonalny, starając się, aby postępowanie sądowe nie przysporzyło naszym Klientom dodatkowego stresu. Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy bądź mailem na adres: kontakt@kancelaria-jp.pl. Sprawdź jeszcze: prawo spadkowe.  

Nasz zespół

Monika Stasiak-Magryta

radca prawny

Monika Stasiak-Magryta
radca prawny Ewelina Jasion

radca prawny

Ewelina Jasion
Marta Jaroch-Konwent

radca prawny

Marta Jaroch-Konwent

umów się
na spotkanie

chevron-up