prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Profesjonalizm, doświadczenie oraz indywidualne podejście są fundamentami, na których opiera się działalność naszej Kancelarii w dziedzinie prawa spadkowego. Wybierając naszą Kancelarię mają Państwo pewność, że dziedziczenie będzie przebiegało sprawnie i zgodnie z prawem.

Prawo spadkowe

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w sprawach dotyczących spadku, pomagając  Klientom w kwestiach dotyczących dziedziczenia. Dzięki doświadczeniu i wiedzy z zakresu prawa spadkowego, zapewniamy wsparcie na każdym etapie procesu, od przygotowania testamentu po podział majątku.

Podstawę prawną dla prawa spadkowego stanowi ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, a konkretnie przepisy Kodeksu Cywilnego zawarte w Księdze IV.

W zakres naszych usług wchodzą m.in.:

  • wsparcie prawne w sporządzeniu ważnego testamentu,
  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
  • reprezentacja w sprawach o dział spadku,
  • reprezentacja w sprawach o uznanie za niegodnego dziedziczenia,
  • sprawy o zachowek,
  • unieważnienie testamentu.

Czas przemija, wypowiedziane słowo pozostaje.  - Lew Tołstoj

Rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci - dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Prawo spadkowe określa, kto dziedziczy majątek osoby zmarłej w przypadku braku testamentu, kolejność dziedziczenia oraz jakie są zasady sporządzania testamentu i dziedziczenia zgodnie z nim. Spadek to rozporządzenie majątkiem lub częścią majątku na wypadek śmierci na inne osoby - spadkobierców. Jest to proces uregulowany przepisami prawa spadkowego, które określają zasady dziedziczenia, wyłączenia z dziedziczenia oraz podziału majątku spadkowego.
Sporządzenie testamentu to ważny krok w planowaniu przyszłości i rozrządzeniu własnym majątkiem po śmierci. Jest to oświadczenie spadkodawcy, które określa, jak mają być rozdysponowane majątkowe i niemajątkowe aktywa po śmierci. Podczas sporządzania testamentu można określić, kto ma dziedziczyć majątek i prawa oraz w jakich proporcjach. Możemy również zawrzeć zapis, dzięki któremu określona osoba nabędzie dane prawo bądź konkretny przedmiot czy środki pieniężne bezpośrednio od spadkobiercy (zapis zwykły) lub już w chwili otwarcia spadku (zapis windykacyjny). Spadkodawca może również wyrazić swoje ostatnie życzenie kierując je do spadkobierców lub zapisobierców w formie polecenia, np. dotyczące pochówku.

Kolejność dziedziczenia

Spadkobiercami ustawowymi zgodnie z Kodeksem Cywilnym są w pierwszej kolejności dzieci spadkodawcy oraz małżonek i dziedziczą w częściach równych. W przypadku, gdyby dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, to jego udział dziedziczą jego dzieci, czyli wnuki spadkodawcy. W braku zstępnych spadkodawcy (dzieci, wnuków czy prawnuków) do dziedziczenia powołani są jego małżonek i rodzice. Rodzeństwo spadkodawcy dziedziczy dopiero w przypadku, kiedy rodzice spadkodawcy nie żyją, a byliby powołani do spadku. Dziadkowie natomiast dopiero, gdy brak jest zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy.
Co ważne, małżonek pozostający w separacji orzeczonej przez sąd ze spadkodawcą przed jego śmiercią podlega wykluczeniu z dziedziczenia ustawowego. Nie wyklucza to jednak dziedziczenia na podstawie testamentu. Ważne zmiany dotyczące kręgu spadkobierców weszły w życie 15 listopada 2023 r,, o czym mogą Państwo przeczytać tutaj. Prawo spadkowe przewiduje możliwość ustalenia własnego krąg spadkobierców w testamencie i nie muszą to być osoby spokrewnione ze spadkodawcą. Spadkobiercą może być nawet osoba prawna np. szpital czy fundacja.

Wydziedziczenie - pozbawienie prawa do zachowku

Wydziedziczenie to sytuacja, w której spadkodawca sporządzając testament pomija swojego zstępnego, małżonka czy rodziców, ale również pozbawia ich prawa do zachowku na podstawie sytuacji wskazanych w Kodeksie Cywilnym tj. gdy spadkobierca za życia spadkodawcy zachował się w stosunku do niego niegodnie. Przyczynę te należy zawsze wskazać precyzyjnie w testamencie.
W przypadku, kiedy osoba wydziedziczona nie zgadza się z wolą spadkodawcy, może podjąć obronę poprzez podważenie ważności całego testamentu (np. gdy ma dowody na to, że testament został sporządzony pod wpływem błędu lub groźby) czy samej obrony przed wydziedziczeniem poprzez wskazanie, że podstawy do wydziedziczenia nie zaistniały lub spadkodawca zdążył przebaczyć wydziedziczonemu.

Sporządzanie testamentu

Kluczowe kwestie, które warto rozważyć podczas sporządzania testamentu, to m.in.:

Wybór formy testamentu zgodnej z prawem

Testament może przyjąć różne formy, takie jak testament notarialny, testament własnoręczny lub testament allograficzny (ustny) przed świadkami. Każda z tych form ma swoje zalety i ograniczenia, dlatego ważne jest odpowiednie dopasowanie formy do swoich potrzeb i sytuacji. W polskim prawie nie ma z kolei możliwości sporządzenia testamentu wspólnego przez małżonków, jak ma to miejsce w niektórych krajach europejskich.

Określenie spadkobierców

W testamencie można wskazać osoby, które mają dziedziczyć nasz majątek oraz ustalić ich udziały w spadku. W testamencie można również dokonać wydziedziczenia osoby wchodzącej w krąg spadkobierców ustawowych.

Wyrażenie innych życzeń

Oprócz dziedziczenia majątku, testament może zawierać także inne życzenia, np. dotyczące opieki nad dziećmi, organizacji pogrzebu czy darowizn na cele charytatywne.

Zabezpieczenie testamentu

Ważne jest, aby testament był sporządzony w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, aby uniknąć ewentualnych sporów i wątpliwości co do jego ważności po śmierci spadkodawcy.

Aktualizacja testamentu

W miarę zmiany sytuacji życiowej i majątkowej warto regularnie aktualizować testament, aby nadal odzwierciedlał nasze aktualne życzenia i potrzeby.

Sporządzenie testamentu może być skomplikowane, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże w prawidłowym sformułowaniu dokumentu i udzieli niezbędnej pomocy prawnej.

Stwierdzenie nabycia spadku

Przydatną rzeczą jest uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku. Jest to formalny proces, podczas którego sąd potwierdza prawo spadkobierców do dziedziczenia majątku po osobie zmarłej. To istotny krok, który umożliwia spadkobiercom legalne przejęcie kontroli nad spadkiem oraz wykonywanie związanych z nim praw i obowiązków. W ramach tego procesu spadkobiercy składają odpowiedni wniosek do sądu, zawierający niezbędne dokumenty potwierdzające ich status spadkobierców oraz dokumenty dotyczące spadku. Po zbadaniu wniosku i dokumentacji, sąd wydaje postanowienie stwierdzające nabycie spadku, co formalnie potwierdza prawa spadkowe osób uprawnionych.
Stwierdzenie nabycia spadku jest istotne zarówno dla spadkobierców, którzy mogą legalnie zarządzać majątkiem spadkowym, jak i dla osób trzecich, które mogą mieć związane z nim interesy. Stwierdzenie nabycia spadku w formie aktu poświadczenia dziedziczenia można uzyskać również u notariusza, co jest nieco droższe, ale dużo szybsze niż postępowanie przed sądem. Ta możliwość dotyczy jednak sytuacji, kiedy krąg spadkobierców jest znany i nie ma ku temu żadnych wątpliwości. W przypadku wątpliwości co do rozmiaru zobowiązań spadkowych oraz własnej odpowiedzialności, zaleca się skonsultowanie się z naszą Kancelarią.

Postępowanie spadkowe o podział majątku po spadkodawcy

Gdy spadkodawca umiera, jego majątek, czyli wszystko, co posiadał powinno zostać przekazane innym osobom zgodnie z jej wolą, określoną w testamencie, lub w przypadku braku testamentu – jego krewnym, zgodnie z kolejnością dziedziczenia ustaloną przepisami Kodeksu Cywilnego. Pierwszym krokiem w podziale spadku jest zidentyfikowanie wszystkich aktywów i długów, które pozostawiła osoba zmarła, czyli składu spadku. Następnie należy ustalić, czy istnieje testament, a jeśli tak, to kto został w nim wskazany jako spadkobierca lub spadkobiercy. Jeśli nie ma testamentu lub w nim nie określono dziedziców, to obowiązują przepisy ustawowe dotyczące dziedziczenia.
Podział majątku spadkowego może odbywać się na różne sposoby, w zależności od kręgu spadkobierców oraz decyzji samego spadkodawcy co do podziału udziałów spadkowych, jeśli zostawił testament. Może to być podział równy pomiędzy wszystkich spadkobierców, lub może być też określony inny sposób podziału, na przykład z określeniem konkretnych przedmiotów lub kwot dla poszczególnych osób.

Dział spadku - sąd czy umowa o dział spadku u notariusza?

W niektórych przypadkach podział spadku może być przedmiotem sporu pomiędzy spadkobiercami, szczególnie gdy istnieją różnice co do interpretacji testamentu lub przepisów prawnych dotyczących dziedziczenia. W takich sytuacjach często konieczne jest rozwiązanie sporu poprzez mediację lub postępowanie sądowe. W przypadku jednak, kiedy wszyscy spadkobiercy zgadzają się co do podziału spadku to mogą oni zawrzeć umowę o dział spadku przed notariuszem, co jest dużo szybsze niż postępowanie przed sądem.
Podział majątku spadkowego przez sądem to proces, który wymaga zarówno uwzględnienia aspektów emocjonalnych, jak i przestrzegania przepisów prawa. Warto w takich sytuacjach skorzystać z pomocy profesjonalistów, aby zapewnić sprawiedliwy i zgodny z prawem podział majątku.

Zachowek - kiedy można skorzystać z tej instytucji prawnej?

Zachowek to instytucja prawa spadkowego, która ma chronić uprawnienia zstępnych, małżonka oraz rodziców spadkodawcy pominiętych w testamencie. Jest to minimalny udział w spadku, który przysługuje im, nawet jeśli nie zostali oni wymienieni w testamencie lub otrzymali mniej niż należałoby się im z ustawy. Zgodnie art. 991 KC udział ten wynosi połowę udziału, jaki przysługiwałby danemu spadkobiercy, gdyby spadek został podzielony zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego lub 2/3 tego udziału, jeśli któraś z osób jest trwale niezdolna do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni.
Zachowek ma za zadanie zapewnić uczciwe traktowanie spadkobierców oraz zabezpieczyć ich interesy, szczególnie w sytuacji, gdy zmarły nie uczynił ich właściwie na swoich spadkobierców. Dzięki zachowkowi osoby uprawnione mogą dochodzić swoich praw i udziału w spadku, nawet jeśli zostały pominięte w testamencie. Oznacza to, że pomimo istnienia testamentu, osoby uprawnione do zachowku mogą dochodzić swoich roszczeń w odpowiedniej wysokości, o ile nie zostały wydziedziczone przez spadkodawcę.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną!

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą obsługą z zakresu dziedziczenia testamentowego bądź ustawowego, to zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią poprzez wypełnienie formularza kontaktowego bądź poprzez adres e-mail: kontakt@kancelaria-jp.pl

umów się
na spotkanie

chevron-up