Prawo ubezpieczeniowe

Oferujemy instytucjom ubezpieczeniowym kompleksowe wsparcie prawne, które obejmuje zarówno bieżące doradztwo, jak i reprezentację w sprawach sądowych. Dzięki szerokiemu zakresowi usług nasza Kancelaria pomaga ubezpieczycielom w rozwiązywaniu skomplikowanych kwestii prawnych, minimalizując ryzyko prawne i operacyjne.

Prawo ubezpieczeniowe — obsługa prawna zakładów ubezpieczeń i reasekuracji

Jako kancelaria mamy ogromne doświadczenie w obsłudze podmiotów finansowych oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. Oferujemy kompleksową obsługę ubezpieczycieli, agentów i multiagentów.
Zapewniamy fachowe wsparcie firmom funkcjonującym od dawna na rynku, jak również podmiotom, które dopiero rozpoczynają lub planują rozpocząć działalność w sektorze ubezpieczeń. Reprezentujemy naszych klientów w sporach z ubezpieczającymi, ubezpieczonymi i poszkodowanymi na gruncie prawa konsumenckiego, cywilnego i gospodarczego. Pomagamy zakładom ubezpieczeń w kontaktach z instytucjami nadzoru i reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych oraz sporach sądowych z ich udziałem.

Oferujemy usługi w zakresie:

  • reprezentacji ubezpieczycieli przed sądami i urzędami
  • reprezentacji w sporach z konsumentami i przedsiębiorcami
  • analizy ryzyk prawnych wynikających z decyzji biznesowych
  • bancassurance
  • pomocy w sprawach z zakresu outsourcingu
  • sporządzania i opiniowania umów
  • udziału w mediacjach

Hominum causa omne ius constitutum sit (D. 1.5.2) – Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi.

Postępowania sądowe z zakresu działalności ubezpieczeniowej — wypłata odszkodowania i inne postępowania

Postępowania sądowe z zakresu działalności ubezpieczeniowej obejmują różnorodne sprawy związane z umowami ubezpieczeniowymi i roszczeniami wynikającymi z tych umów. Najczęściej dotyczą one sporów między ubezpieczonymi a ubezpieczycielami, które mogą wynikać z odmowy wypłaty odszkodowania, zaniżenia świadczenia majątkowego, czy też niewłaściwej interpretacji warunków polisy. Sądy rozpatrują takie sprawy, analizując zapisy ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych, obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawione dowody. Istotną rolę w sprawach odszkodowawczych odgrywają także biegli sądowi, którzy oceniają np. zakres i wartość szkód. W rezultacie postępowania te mają na celu zapewnienie ochrony prawnej ubezpieczonym oraz utrzymanie rzetelności i przejrzystości rynku ubezpieczeń.
Jako kancelaria specjalizująca się w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oferujemy wsparcie w przygotowywaniu odpowiedzi na pozwy, gromadzeniu dowodów, oraz w analizie umów ubezpieczeniowych. Do naszych zadań należy również reprezentowanie ubezpieczyciela na rozprawach sądowych, mediacjach oraz przed organami administracyjnymi, w tym organów nadzoru finansowego. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu potrafimy skutecznie bronić interesów ubezpieczyciela, minimalizując ryzyko finansowe i reputacyjne. Profesjonalna reprezentacja zapewnia również zgodność działań ubezpieczyciela z obowiązującymi przepisami prawa, co jest kluczowe dla utrzymania zaufania klientów oraz stabilności rynku ubezpieczeniowego.

Analiza ryzyk prawnych w działalności zakładów ubezpieczeń

W ramach naszych usług dokładnie oceniamy potencjalne konsekwencje różnych decyzji biznesowych związanych z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej, takich jak wprowadzenie nowych produktów ubezpieczeniowych, zmiany w warunkach polis, dystrybucji ubezpieczeń czy ekspansji na nowe rynki
Analiza obejmuje identyfikację potencjalnych zagrożeń, ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz przygotowanie rekomendacji mających na celu minimalizację ryzyka takiej działalności. Dzięki temu ubezpieczyciel może podejmować świadome decyzje, które są zgodne z prawem i minimalizują ryzyko sporów oraz kar regulacyjnych. Profesjonalna analiza ryzyk zapewnia także ochronę reputacji firmy i wzmacnia jej pozycję na rynku.

Bancassurance

Usługa bancassurance skierowana do ubezpieczycieli oferowana przez naszą kancelarię prawną stanowi kompleksowe wsparcie w działalności w zakresie współpracy między bankami a firmami ubezpieczeniowymi. Jako kancelaria specjalizująca się w zakresie ubezpieczeń i bankowości pomagamy w negocjacjach i przygotowywaniu umów partnerskich, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami sektorowymi.
Usługi te obejmują również doradztwo w zakresie strukturyzacji produktów bancassurance, oceny ryzyk oraz wsparcie w procesach zgodności i zarządzania ryzykiem. Dzięki fachowej wiedzy nasi prawnicy pomagają optymalizować korzyści płynące z integracji usług bankowych i ubezpieczeniowych, jednocześnie minimalizując ryzyko prawne i operacyjne. Profesjonalna obsługa w zakresie bancassurance przyczynia się do efektywnej współpracy między bankami a ubezpieczycielami, co przekłada się na lepsze produkty i usługi dla klientów.

Wsparcie w zakresie outsourcingu

Oferujemy ubezpieczycielom wsparcie w zakresie outsourcingu, zapewniając kompleksową pomoc przy zawieraniu i realizacji umów outsourcingowych. Outsourcing w sektorze ubezpieczeniowym może obejmować różnorodne usługi, takie jak obsługa klienta, zarządzanie roszczeniami, IT czy księgowość. Pomagamy w przygotowaniu i negocjacji kontraktów, dbając o zgodność z regulacjami prawnymi oraz minimalizację ryzyk związanych z przekazywaniem procesów na zewnątrz.
Doradztwo obejmuje również ocenę umów pod kątem ochrony danych osobowych i informacji poufnych, a także monitorowanie zgodności działań z regulacjami sektorowymi i prawnymi. Profesjonalne wsparcie w zakresie outsourcingu pozwala ubezpieczycielom skupić się na kluczowych aspektach swojej działalności, jednocześnie optymalizując operacje i minimalizując ryzyko.

Sporządzanie i opiniowanie umów ubezpieczenia i innych kontraktów

Nasi prawnicy odgrywają kluczową rolę w sporządzaniu i opiniowaniu umów zawieranych przez ubezpieczycieli, zapewniając, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz chronią interesy firmy. Profesjonalne przygotowanie umów obejmuje szczegółowe określenie warunków ubezpieczenia, praw i obowiązków stron oraz klauzul dotyczących odpowiedzialności i rozwiązywania sporów.
Analizujemy również istniejące umowy, identyfikując potencjalne ryzyka prawne i proponując niezbędne korekty. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu pomagamy ą ubezpieczycielom unikać przyszłych sporów, zapewniając klarowność i precyzję zapisów umownych. Profesjonalne sporządzanie i opiniowanie umów przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa prawnego i operacyjnego działalności ubezpieczycieli.

Udział w mediacjach

Działające przy naszej Kancelarii Centrum Mediacji Jaroch Pakos zapewnia usługi mediacji również w sprawach ubezpieczeniowych. To alternatywna metoda rozwiązywania sporów między ubezpieczycielami a ich klientami, która pozwala na osiągnięcie porozumienia bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Proces mediacji jest prowadzony przez neutralnego mediatora, który pomaga obu stronom wypracować wzajemnie satysfakcjonujące rozwiązanie.
W sprawach ubezpieczeniowych mediacja może dotyczyć m.in. roszczeń o odszkodowanie, spornych interpretacji warunków polisy czy kwestii związanych z wypłatą świadczeń. Mediacja jest często szybsza i mniej kosztowna niż postępowanie sądowe, a także pozwala na zachowanie pozytywnych relacji między stronami. Dzięki mediacji ubezpieczyciele mogą skutecznie zarządzać konfliktami, zwiększając zadowolenie klientów i minimalizując ryzyko reputacyjne.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną!

Jeśli są Państwo zainteresowani obsługą spraw z zakresu prawa pracy to zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią poprzez wypełnienie formularza kontaktowego bądź poprzez adres e-mail: kontakt@kancelaria-jp.pl

umów się
na spotkanie

chevron-up