windykacja należności

Windykacja należności

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w windykacji długów. Zajmujemy się tym profesjonalnie i oczywiście w pełni legalnie.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi oraz przedsiębiorstwami, zapewniając im kompleksową pomoc na każdym etapie procesu windykacji. Jesteśmy zaufanym partnerem dla naszych Klientów, gwarantując im pełne zaangażowanie i skuteczne rozwiązania prawne.

Zaufaj naszej wiedzy i ciesz się spokojem finansowym.

Obsługa procesu windykacji

Na czym polega nasza praca w procesie windykacyjnym wierzytelności? Prowadzimy naszych Klientów od próby odzyskania należności w sposób polubowny aż do wyegzekwowania długu przez komornika. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania, na bieżąco informujemy o postępach i dostosowujemy naszą ofertę do indywidualnych potrzeb Klienta.
Nasi specjaliści pomogą w odzyskaniu zaległych płatności, dbając o interesy Klientów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz doskonałą znajomość przepisów prawa, co pozwala nam skutecznie reprezentować interesy naszych Klientów. Działamy profesjonalnie i rzetelnie, dążąc do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów.

Świadczymy usługi prawne polegające na:

  • dokonaniu analizy roszczenia pod względem wymagalności oraz ewentualnego przedawnienia,
  • prowadzeniu windykacji polubownej, w tym możliwości przeprowadzenia mediacji,
  • zgłoszeniu długu do rejestru długów,
  • przygotowaniu i nadzorze nad ewentualnym procesem sprzedaży wierzytelności,
  • przygotowaniu i wniesieniu pozwu o zapłatę,
  • reprezentacji Klienta przed sądami,
  • uzyskaniu klauzuli wykonalności,
  • wszczęciu i nadzorowaniu postępowania egzekucyjnego.
 

Pacta sunt servanda (ad D. 2.14.7.7) – Umów należy dotrzymywać.

Na czym polega skuteczna windykacja należności?

Windykacja to najprościej rzecz ujmując proces ściągania długów od dłużnika w momencie, kiedy nie udało się odzyskać należności w sposób polubowny lub na podstawie samego wyroku sądu.
Na cały proces windykacji zbiera się wiele czynności prawnych a ich ilość zależy od zachowania samego dłużnika, a prościej ujmując od tego, czy dokona spłaty dobrowolnie, czy sprawa zakończy się w trybie egzekucyjnym. Windykację podzielić można na windykację miękką i windykację twardą. Na czym polegają?

Odzyskanie długu w ramach windykacji miękkiej

Wezwanie do zapłaty

Windykacją miękką, jaką również świadczy nasza Kancelaria, nazywamy czynności zmierzające do polubownej spłaty zaległego długu przez dłużnika polegające przede wszystkim na przygotowaniu i wysyłce wezwań do zapłaty. Już na tym etapie zdarza się, że dłużnik postanawia dobrowolnie spłacić fakturę czy inną należność. Samo wezwanie jest również bardzo ważne ze względu na dalsze dochodzenie roszczeń. Dlaczego? W przypadku, kiedy strony nie określiły terminu spełnienia świadczenia o charakterze pieniężnym to świadczenie powinno zostać spełnione niezwłocznie właśnie po otrzymaniu przez dłużnika wezwania do zapłaty, a więc bez tej czynności nie powinniśmy się domagać spłaty.

 
Od końca terminu do spłaty zobowiązania jaki określiliśmy w naszym wezwaniu mamy również prawo żądać od drugiej strony odsetek za opóźnienie. Kolejną ważną rolę pełni ono w postępowaniu nakazowym. Zgodnie bowiem z art. 485 §1 pkt 3) sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu. Zdarza się bowiem, że dłużnicy w odpowiedzi na nasze pismo uznają zadłużenie. Dzięki temu istnieje podstawa do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, co znacznie przyspiesza procedurę odzyskiwania należności i jest tańsze niż postępowanie zwykłe czy upominawcze. Obecna procedura cywilna wręcz wymaga podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, do którego zalicza się wezwanie dłużnika do zapłaty. W przeciwnym wypadku w treści pozwu należy wyjaśnić przyczyny dlaczego takiej próby się nie podjęło.

Rodzaje windykacji twardej

Windykacja długów poprzez rejestr długów

Jeśli wezwanie do zapłaty ani negocjacje z drugą stroną nie spełnią oczekiwań, to w ramach windykacji twardej wierzyciel ma prawo zgłosić dług do rejestru długów prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej (BIG). Taki wpis do rejestru wiąże się z koniecznością powiadomienia o zadłużeniu takich instytucji, jak chociażby banki czy firmy ubezpieczeniowe. Zdarza się, że samo powiadomienie o zamiarze takiego zgłoszenia skutkuje dobrowolnym uregulowaniem płatności.

Sprzedaż wierzytelności dłużnika

W ramach windykacji twardej jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu wierzyciel ma możliwość wystawienia zadłużenia na sprzedaż w ramach giełdy długów co wiąże się z upublicznieniem danych zadłużonego, a tym samym utratą przez niego wiarygodności w oczach kontrahentów czy instytucji.

Proces windykacyjny w ramach postępowania sądowego i egzekucyjnego

Jeśli powyższe nie przyniesie skutku, to windykacja twarda wiązać się już będzie z postępowaniem sądowym i ewentualną egzekucją komorniczą. Postępowanie sądowe rozpoczynamy pozwem przeciwko dłużnikowi, a kolejno prowadzeniem postępowania sądowego aż do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia zasądzającego wskazaną pozwem kwotę wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami sądowymi, w tym kosztami zastępstwa procesowego. Jeśli pozwany nie zapłaci zasądzonej kwoty i kosztów w terminie po uprawomocnieniu się orzeczenia, to nasza Kancelaria składa wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyroku i kolejno wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Oczywiście wszystkie te etapy windykowania są ustalane na bieżąco z naszym klientem.

Koszty windykacji

Koszty windykacji zależą od ustalonych z Klientem czynności, a przede wszystkim reakcją dłużnika, który niekiedy już po skierowaniu pisma wzywającego do spłaty może dobrowolnie uregulowanie zobowiązanie, a tym samym zakończyć windykację.

W ramach windykacji miękkiej należy brać pod uwagę jedynie koszty wynagrodzenia Kancelarii, natomiast w ramach windykacji twardej będą to dodatkowo koszty sądowe, egzekucyjne czy koszty wpisu do rejestru długów.

Dlaczego nasza Kancelaria?

Jesteśmy Kancelarią skupiającą radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w skutecznej windykacji należności. Wiemy dokładnie na czym polega proces windykacji, przeprowadzamy go sprawnie. Powierzając nam swoje interesy masz pewność, że działamy zgodnie z prawem, a do Twojej sprawy podejdziemy w pełni indywidualnie. Będziesz informowany na bieżąco o postępach w windykacji i spłacie długu oraz wszelkich kosztach jeszcze przed ich poniesieniem na każdym etapie windykacji. Gwarantujemy bieżący kontakt oraz transparentność naszych działań.

Do kontaktu zachęcamy również osoby posiadające zadłużenie obsługiwane przez naszą Kancelarię. Wspólnie z naszym Klientem podejmiemy się próby wynegocjowania rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelaria-jp.pl Więcej informacji na temat działań windykacyjnych znajdziesz na naszym blogu.

umów się
na spotkanie

chevron-up