Windykacja należności - proces windykacji krok po kroku 

Przedsiębiorcy na co dzień spotykają się z problemem nierzetelnych kontrahentów i przeterminowanych należności. Postępowanie windykacyjne prowadzone jest wobec osoby uchylającej się od swojego zobowiązania w terminie np. za niezapłacone faktury. Istnieje bardzo wiele przyczyn i czynników takiego stanu rzeczy. By skutecznie odzyskać swoje należności wierzyciel podejmuje działania windykacyjne, które mają na celu monitorowanie przeterminowanych należności, celem przypomnienia dłużnikowi o zaległościach i doprowadzenia do ich spłaty. Dla przedsiębiorcy kluczowy jest efekt, czyli odzyskanie należności od dłużnika. W przypadku wystąpienia zadłużenia decydujący jest czynnik jakim jest czas. Windykacja jest procesem rozciągniętym w czasie. Wyróżniamy dwa rodzaje windykacji: windykację miękką oraz windykacje twardą. Zapraszamy do lektury artykułu, gdzie dowiedzą się Państwo jak wygląda windykacja należności i proces windykacji krok po kroku.

Jak wygląda proces windykacji długu i jakie są jego kolejne etapy?

Czas zazwyczaj działa na niekorzyść wierzyciela, zatem kluczowym jest rozpoczęcie procesu windykacji odpowiednio szybko. Windykacja należności przeprowadzona zaraz po upływie terminu płatności znacznie zwiększa szanse na skuteczne odzyskanie długu. W procesie windykacji należności możemy skorzystać z pomocy kancelarii prawnej bądź firmy windykacyjnej.

Windykacja krok po kroku - postępowanie windykacyjne

1. Windykacja polubowna 

Pierwszy krok windykacji to podjęcie działań polubownych, czyli miękka windykacja. Windykacją przedsądową nazywamy wszystkie działania podjęte przed złożeniem pozwu i wejściem na drogę sądową, działania te prowadzone są w formie polubownej i mają na celu uregulowanie zadłużenia ciążącego na kontrahencie. Do windykacji polubownej zaliczamy m.in. wysłany sms, e-mail bądź wykonanie telefonu do dłużnika, nakłaniając go do spłaty zadłużenia. Warto jednak pamiętać, że najważniejszym krokiem jest opracowanie planu działania przy dochodzeniu należności i trzymanie się go.  

Kolejny krok w ramach windykacji polubownej to możliwie jak najszybsze wezwanie dłużnika do uregulowania należności. Wezwania do zapłaty zostały opisane szerzej tutaj. W piśmie wzywającym do zapłaty należy określić termin płatności zobowiązania. W przypadku, gdy wysłane wezwanie do zapłaty nie wywoła zamierzonego efektu (nie udało się wyegzekwować należności) należy wystosować kolejne (przedsądowe) podkreślając, że jest to ostatnie wezwanie kierowane przed przekazaniem sprawy do sądu. Pamiętajmy, że tego typu pisma należy wysyłać listem poleconym uzyskując potwierdzenie jego nadania i odbioru.

Czym jest windykacja i na czym polega windykacja przedsądowa długu wyjaśniliśmy dokładnie w poprzednim artykule

Uregulowanie zadłużenia już na początkowym etapie postępowania windykacyjnego wiąże się z najniższymi kosztami windykacji zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika.

Jeśli w czasie trwania procesu windykacji polubownej nie udało się uzyskać od dłużnika zapłaty można sięgnąć po inne środki windykacji miękkiej tj. zgłosić informację o nierzetelnym kontrahencie do rejestru dłużników. Gdy windykacja polubowna nie odnosi skutków można również sprzedać dług na giełdzie długów. 

UWAGA!

Wierzyciel może (nie jest to jego obowiązek lecz prawo) naliczyć odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązania. Regulacje dotyczące odsetek znajdują się w Ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (sprzed nowelizacji: ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

2. Postępowanie sądowe 

Kolejnym etapem zmierzającym do wyegzekwowania spłaty długu, w sytuacji gdy polubowne sposoby windykacyjne nie przynoszą zamierzonego rezultatu jest windykacja sądowa (windykacja twarda), której celem jest uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty. Niezwykle istotny jest w tej sytuacji czas, bowiem roszczenie może się przedawnić. Wszczęcie powództwa cywilnego przerywa bieg przedawnienia roszczenia. Sprawę do sądu możemy skierować drogą tradycyjną bądź korzystając z elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). Przygotowanie pozwu warto zlecić kancelarii prawnej, albowiem pozew powinien zostać skonstruowany w taki sposób, by przekonać sąd do zasadności wydania nakazu zapłaty. Po uzyskaniu wyroku bądź nakazu zapłaty dłużnik ma czas na odwołanie się od wydanego orzeczenia. Jeśli dłużnik odwoła się od orzeczenia, sąd wyznaczy termin rozprawy, zaś jeśli tego nie zrobi to orzeczenie uprawomocni się. 

3. Klauzula wykonalności 

Uzyskanie korzystnego orzeczenia przez wierzyciela, czyli tytułu egzekucyjnego po nadaniu mu klauzuli wykonalności, czyni je tytułem wykonawczym. Z tytułem wykonawczym możemy udać się do komornika i z jego pomocą wszcząć postępowanie egzekucyjne.

4. Postępowanie egzekucyjne 

Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy skierować do odpowiedniej kancelarii komorniczej tj. do komornika z rewiru, w którym dłużnik ma miejsce zamieszkania (lub siedzibę).

Pamiętajmy, że mamy wielki wpływ na to, jak finalnie rozwiąże się sprawa odzyskiwania należności dotycząca naszego zadłużenia. Istnieje duża szansa, że odpowiednio wcześnie rozpoczęta windykacja może dać nam efekt w postaci zakończenia rozmów i podpisania ugody, co jest pozytywnym rozwiązaniem dla obu stron.

Jeśli jesteś zainteresowany powierzeniem naszej Kancelarii procesu spłaty należności i windykacji dłużników Twojej firmy, to zapraszamy do kontaktu

prawnik Małgorzata Milewska-Matlak

Przedsiębiorcy na co dzień spotykają się z problemem nierzetelnych kontrahentów i przeterminowanych należności. Postępowanie windykacyjne prowadzone jest wobec osoby uchylającej się od swojego zobowiązania w terminie np. za niezapłacone faktury. Istnieje bardzo wiele przyczyn i czynników takiego stanu rzeczy. By skutecznie odzyskać swoje należności wierzyciel podejmuje działania windykacyjne, które mają na celu monitorowanie przeterminowanych należności, celem przypomnienia dłużnikowi o zaległościach i doprowadzenia do ich spłaty. Dla przedsiębiorcy kluczowy jest efekt, czyli odzyskanie należności od dłużnika. W przypadku wystąpienia zadłużenia decydujący jest czynnik jakim jest czas. Windykacja jest procesem rozciągniętym w czasie. Wyróżniamy dwa rodzaje windykacji: windykację miękką oraz windykacje twardą. Zapraszamy do lektury artykułu, gdzie dowiedzą się Państwo jak wygląda windykacja należności i proces windykacji krok po kroku.

Jak wygląda proces windykacji długu i jakie są jego kolejne etapy?

Czas zazwyczaj działa na niekorzyść wierzyciela, zatem kluczowym jest rozpoczęcie procesu windykacji odpowiednio szybko. Windykacja należności przeprowadzona zaraz po upływie terminu płatności znacznie zwiększa szanse na skuteczne odzyskanie długu. W procesie windykacji należności możemy skorzystać z pomocy kancelarii prawnej bądź firmy windykacyjnej.

Windykacja krok po kroku - postępowanie windykacyjne

1. Windykacja polubowna 

Pierwszy krok windykacji to podjęcie działań polubownych, czyli miękka windykacja. Windykacją przedsądową nazywamy wszystkie działania podjęte przed złożeniem pozwu i wejściem na drogę sądową, działania te prowadzone są w formie polubownej i mają na celu uregulowanie zadłużenia ciążącego na kontrahencie. Do windykacji polubownej zaliczamy m.in. wysłany sms, e-mail bądź wykonanie telefonu do dłużnika, nakłaniając go do spłaty zadłużenia. Warto jednak pamiętać, że najważniejszym krokiem jest opracowanie planu działania przy dochodzeniu należności i trzymanie się go.  

Kolejny krok w ramach windykacji polubownej to możliwie jak najszybsze wezwanie dłużnika do uregulowania należności. Wezwania do zapłaty zostały opisane szerzej tutaj. W piśmie wzywającym do zapłaty należy określić termin płatności zobowiązania. W przypadku, gdy wysłane wezwanie do zapłaty nie wywoła zamierzonego efektu (nie udało się wyegzekwować należności) należy wystosować kolejne (przedsądowe) podkreślając, że jest to ostatnie wezwanie kierowane przed przekazaniem sprawy do sądu. Pamiętajmy, że tego typu pisma należy wysyłać listem poleconym uzyskując potwierdzenie jego nadania i odbioru.

Czym jest windykacja i na czym polega windykacja przedsądowa długu wyjaśniliśmy dokładnie w poprzednim artykule

Uregulowanie zadłużenia już na początkowym etapie postępowania windykacyjnego wiąże się z najniższymi kosztami windykacji zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika.

Jeśli w czasie trwania procesu windykacji polubownej nie udało się uzyskać od dłużnika zapłaty można sięgnąć po inne środki windykacji miękkiej tj. zgłosić informację o nierzetelnym kontrahencie do rejestru dłużników. Gdy windykacja polubowna nie odnosi skutków można również sprzedać dług na giełdzie długów. 

UWAGA!

Wierzyciel może (nie jest to jego obowiązek lecz prawo) naliczyć odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązania. Regulacje dotyczące odsetek znajdują się w Ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (sprzed nowelizacji: ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

2. Postępowanie sądowe 

Kolejnym etapem zmierzającym do wyegzekwowania spłaty długu, w sytuacji gdy polubowne sposoby windykacyjne nie przynoszą zamierzonego rezultatu jest windykacja sądowa (windykacja twarda), której celem jest uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty. Niezwykle istotny jest w tej sytuacji czas, bowiem roszczenie może się przedawnić. Wszczęcie powództwa cywilnego przerywa bieg przedawnienia roszczenia. Sprawę do sądu możemy skierować drogą tradycyjną bądź korzystając z elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). Przygotowanie pozwu warto zlecić kancelarii prawnej, albowiem pozew powinien zostać skonstruowany w taki sposób, by przekonać sąd do zasadności wydania nakazu zapłaty. Po uzyskaniu wyroku bądź nakazu zapłaty dłużnik ma czas na odwołanie się od wydanego orzeczenia. Jeśli dłużnik odwoła się od orzeczenia, sąd wyznaczy termin rozprawy, zaś jeśli tego nie zrobi to orzeczenie uprawomocni się. 

3. Klauzula wykonalności 

Uzyskanie korzystnego orzeczenia przez wierzyciela, czyli tytułu egzekucyjnego po nadaniu mu klauzuli wykonalności, czyni je tytułem wykonawczym. Z tytułem wykonawczym możemy udać się do komornika i z jego pomocą wszcząć postępowanie egzekucyjne.

4. Postępowanie egzekucyjne 

Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy skierować do odpowiedniej kancelarii komorniczej tj. do komornika z rewiru, w którym dłużnik ma miejsce zamieszkania (lub siedzibę).

Pamiętajmy, że mamy wielki wpływ na to, jak finalnie rozwiąże się sprawa odzyskiwania należności dotycząca naszego zadłużenia. Istnieje duża szansa, że odpowiednio wcześnie rozpoczęta windykacja może dać nam efekt w postaci zakończenia rozmów i podpisania ugody, co jest pozytywnym rozwiązaniem dla obu stron.

Jeśli jesteś zainteresowany powierzeniem naszej Kancelarii procesu spłaty należności i windykacji dłużników Twojej firmy, to zapraszamy do kontaktu

prawnik Małgorzata Milewska-Matlak

umów się
na spotkanie

chevron-uparrow-leftarrow-right