Prawo pracy - obsługa spraw związanych z przepisami kodeksu pracy

Prawo pracy

Prowadzimy sprawy związane z prawem pracy na podstawie przepisów kodeksu pracy. Przygotowujemy wzory dokumentów wynikających ze stosunku pracy, regulaminy pracy oraz opinie prawne, a także reprezentujemy pracowników oraz pracodawców w sporach sądowych.

Prawo pracy - obsługa spraw związanych z przepisami Kodeksu Pracy

Prawo pracy to gałąź prawa regulująca relacje między pracodawcami a pracownikami oparta na przepisach Kodeksu Pracy. Obejmuje ono zasady dotyczące zatrudnienia, warunków pracy, płac oraz praw i obowiązków obu stron. Jego celem jest zapewnienie uczciwych warunków na rynku pracy, ochrona pracowników przed nadużyciami pracodawców oraz regulacja sporów i konfliktów w miejscu pracy.
Prawo pracy zawiera przepisy dotyczące umów o pracę, godzin pracy, wynagrodzenia, odpoczynku, urlopów oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W wielu krajach istnieją także instytucje odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów prawa pracy. W Polsce taką instytucją jest Państwowa Inspekcja Pracy.

W ramach naszej obsługi oferujemy:

  • wsparcie prawne i przygotowanie procesu zawierania umów o pracę, w tym wzorce umów, regulaminów etc.,
  • szkolenia dedykowane dla pracodawcy oraz kadry zarządzającej,
  • audyt dokumentacji związanej z obowiązkami pracodawcy, w tym dokumentacji RODO,
  • sporządzanie opinii prawnych oraz bieżące doradztwo prawne,
  • mediacje pracownicze,
  • reprezentację pracownika bądź pracodawcy w sporach pracowniczych,
  • obsługę prawną zwolnień i zatrudniania kadry menedżerskiej,
  • reprezentację oraz doradztwo w kwestiach związanych z zakazem konkurencji i konfliktu interesów,
  • obsługę prawną zgłoszeń sygnalistów.

Audiatur et altera pars (ad Sen.Med. 199-200, Dz. 25.17) – Niech będzie wysłuchana i druga strona.

Definicja stosunku pracy zgodnie z przepisami ogólnymi Kodeksu Pracy

Zgodnie z art. 22 § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
W związku z powyższym umowę o pracę od innych umów wyróżnia przede wszystkim praca pod kierownictwem pracodawcy, określenie miejsca i czasu wykonywania pracy oraz obowiązek wynagrodzenia. Szczegóły na temat różnic między umową o pracę a umową zlecenie znajdą Państwo tutaj. My ze swojej strony przygotowujemy wzory umów o pracę oraz opiniujemy te już stworzone dbając, aby Klient w swojej działalności przestrzegał przepisów prawa pracy dotyczących zawarcia umowy o pracę i jej formy.

Prawa i obowiązki pracowników

Prawa pracownika stanowią fundament każdej sprawiedliwej relacji między pracodawcą a pracownikiem. Obejmują one szereg kluczowych zagadnień, takich jak prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, godziwego wynagrodzenia za wykonywaną pracę oraz limitowania czasu pracy w celu zapewnienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Ponadto, pracownik ma prawo do odpowiednich warunków pracy, dlatego prawa pracownika obejmują zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy niepełnosprawność. Pracownik ma również prawo do reprezentacji w przypadku sporów z pracodawcą oraz do udziału w związkach zawodowych. Wartość tych praw leży nie tylko w ich istnieniu, lecz także w ich egzekwowaniu i respektowaniu, co jest kluczowe dla budowy sprawiedliwego i równego środowiska pracy.
Z kolei obowiązki pracowników stanowią kluczowy element efektywnej i harmonijnej pracy w każdej organizacji. Oprócz wykonywania powierzonych zadań służbowych z zaangażowaniem i profesjonalizmem, pracownicy mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dbając o swoje i innych bezpieczeństwo. Ponadto, powinni respektować normy etyczne i zasady obowiązujące w miejscu pracy, zachowując szacunek wobec współpracowników i przełożonych. Istotne jest także odpowiednie wykorzystywanie zasobów firmy oraz przestrzeganie polityki organizacyjnej, w tym przepisów dotyczących ochrony danych i poufności informacji. Pracownicy powinni także być otwarci na rozwój osobisty i zawodowy poprzez ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i naukę nowych technik czy procedur związanych z wykonywaną pracą. Podsumowując, obowiązki pracowników stanowią fundament uczciwej i efektywnej współpracy w miejscu pracy, przyczyniając się do sukcesu zarówno jednostki, jak i całej organizacji.

Obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy są kluczowe dla zapewnienia sprawiedliwego i bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników. Przede wszystkim pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy, w tym dostęp do odpowiedniego sprzętu i szkoleń dotyczących bezpieczeństwa. Ponadto, musi zapewnić zgodne z prawem wynagrodzenie za pracę oraz terminowe wypłaty, przestrzegając obowiązujących przepisów dotyczących minimalnych stawek płacowych.
Pracodawca ma także obowiązek przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji oraz zapewnienia równego traktowania wszystkich pracowników, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie czy orientację seksualną. Ponadto, ma on obowiązek respektować prawa pracowników do reprezentacji, zbiorowego układu pracy i udziału w związkach zawodowych oraz do przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku.

Organizacja pracy- nawiązanie stosunku pracy, czas pracy, reguły wynagradzania pracownika

Jako Kancelaria prawna skupiająca specjalistów z zakresu prawa pracy oferujemy pełne wsparcie pracodawców w zakresie zatrudnienia oraz ustalania organizacji pracy. Przygotowujemy wzorce umów o pracę, wewnętrzne dokumenty, w tym regulaminy pracy czy nagradzania. W tym celu prowadzimy również szkolenia dla pracodawców oraz ich kadry kierowniczej i pracowników działu HR dotyczące obowiązków pracodawcy i praw pracownika związanych z zatrudnieniem, a także stosowania przepisów prawa pracy w zakładzie pracy. Wyjaśniamy kwestię wymiaru czasu pracy, stażu pracy, zasad pracy zdalnej, urlopów wypoczynkowych czy macierzyńskich, procedury przy wypadku przy pracy bądź w drodze do pracy oraz innych świadczeń pracownika w trakcie trwania stosunku pracy.
Tłumaczymy, jakie uprawnienia przysługują pracownikowi na podstawie umowy o pracę, w związku z ochroną wynagrodzenia za pracę, jego danymi osobowymi (zgodnie z rozporządzeniem RODO) czy innymi prawami i obowiązkami pracowniczymi. W ramach naszych usług obsługujemy procesy zwolnień indywidualnych i grupowych, kwestie związane zawieraniem kontraktów menedżerskich oraz naruszenia zakazu konkurencji i konfliktów interesów.

Wypowiedzenie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy

Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie na rzecz zarówno pracodawców jak i pracowników odnośnie kwestii nie tylko nawiązania stosunku pracy ale również wypowiedzenia warunków pracy i płacy, czy samego rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem, z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez. Szczególną uwagę zwracamy na kwestie rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia z przyczyn dotyczących pracownika lub pracodawcy.
Bierzemy pod uwagę prawa i obowiązki stron stosunku pracy i opiniujemy, czy wykorzystanie tej formy rozwiązania umowy o pracę powinna znaleźć zastosowanie w konkretnym przypadku. Udzielamy porad prawnych związanych z zakończeniem stosunku pracy również w zakresie skutecznego poinformowania o tym pracownika, biegu terminu wypowiedzenia oraz wydania świadectwa pracy, do czego pracodawca ma obowiązek względem pracownika.

Reprezentacja w sporach pracowniczych

Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych na linii pracownik-pracodawca bądź pracownik-pracownik, w szczególności dotyczących nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę, ale również kwestii związaną z naruszeniem praw pracownika jak zasady równego traktowania, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, mobbingu czy dyskryminacji w miejscu pracy.
Reprezentacja pracowników w sporach pracowniczych to istotny obszar prawny, który wymaga zarówno wiedzy specjalistycznej, jak i empatii. Klienci często potrzebują wsparcia i reprezentacji w sytuacjach konfliktowych z pracodawcą, takich jak dyskryminacja, mobbing czy niesprawiedliwe zwolnienie. Specjaliści w dziedzinie prawa pracy starają się zrozumieć perspektywę Klienta oraz chronić jego prawa. Reprezentacja klientów w sporach pracowniczych wymaga nie tylko umiejętności prawnych, ale także umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych, aby osiągnąć jak najlepsze rozwiązanie dla Klienta. Ostatecznym celem jest zapewnienie sprawiedliwości oraz ochrona interesów Klienta w trudnych sytuacjach związanych z zatrudnieniem.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną!

Jeśli są Państwo zainteresowani obsługą spraw z zakresu prawa pracy to zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią poprzez wypełnienie formularza kontaktowego bądź poprzez adres e-mail: kontakt@kancelaria-jp.pl

umów się
na spotkanie

chevron-up