Rozwód krok po kroku, czyli od czego zacząć i jak wziąć rozwód?

Rozwód krok po kroku, czyli od czego zacząć i jak wziąć rozwód?

Decyzja o rozwodzie jest zazwyczaj przemyślana. W ten sam sposób warto zatem przygotować się do złożenia pozwu rozwodowego i zainicjowania postępowania sądowego oraz zastanowić się czego żądać. Pytanie zatem od czego zacząć i jak wygląda rozwód krok po kroku? 

Kluczowe znaczenie dla orzeczenia rozwodu ma art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z jego pierwszym paragrafem: "Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód".

Jeżeli zaistniały przesłanki określone w ww. regulacji czyli trwały i zupełny rozkład pożycia można złożyć pozew o rozwód. 

Pozew o rozwód a rozkład pożycia

Należy pamiętać, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, gdy wszystkie więzy łączące małżonków (duchowe, fizyczne i gospodarcze) uległy zerwaniu. Rozkład pożycia jest natomiast trwały, gdy doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, że na tle okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi

Może zdarzyć się jednak sytuacja, że Sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

Rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Trzeba pamiętać, że do uzyskania rozwodu nie jest wymagana zgoda małżonka. Zatem to, że tylko jeden z małżonków zgadza się na rozwód - nie będzie miało większego znaczenia. 

Rozwód krok po kroku

Pierwszym krokiem jest złożenie pozwu o rozwód.

Jak należy napisać pozew o rozwód? Po pierwsze pozew powinien odpowiadać wymaganiom formalnym z art. 187 kodeksu postępowania cywilnego. 

Pozew o rozwód można wnieść samemu lub przez pełnomocnika. 

Pozew rozwodowy należy złożyć do Sądu Okręgowego w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Po otrzymaniu odpisu pozwu druga strona ma prawo ustosunkować się do jego treści i złożyć swoją odpowiedź na pozew. 

O rozwodzie Sąd orzeka wyrokiem po przeprowadzeniu rozprawy. Zdarza się nawet, że sąd orzeka rozwód już na pierwszej rozprawie. 

Orzeczenie o winie a rozwód bez orzekania o winie, czyli na jaki rozwód się zdecydować i jak uzyskać szybki rozwód?

Rozwód z orzeczeniem o winie możliwy jest do uzyskania, gdy postępowanie dowodowe wykaże, że za rozpad małżeństwa odpowiada któryś z małżonków. Aby rozwieść się z orzeczeniem  o winie małżonka należy zawrzeć w pozwie odpowiedni wniosek. 

Rozwód z orzeczeniem o winie umożliwia małżonkowi (niewinnemu rozkładowi pożycia małżeńskiego) uzyskanie alimentów. 

Zdarza się również, że żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za to, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego lub strony z różnych względów nie chcą ustalać winy przed sądem. 

Również taka sytuacja ma wpływ na alimenty. Jeżeli sprawa rozwodowa została zakończona rozwodem bez orzekania o winie małżonków, mogą oni żądać alimentów od drugiego z małżonków, wyłącznie jeżeli znajdują się w niedostatku. 

Zatem na rozwód bez orzeczenia o winie czasem nie warto się godzić, chociażby ze względu na alimenty. 

Zaznaczyć należy także, że brak orzeczenia o winie nie zawsze oznacza szybki rozwód.

O czym jeszcze orzeka Sąd w wyroku rozwodowym ?

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (tzw. alimenty na dziecko). 

W braku porozumienia między stronami sąd rozstrzyga także o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. 

Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. 

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Widać zatem, że już na etapie każdego pozwu o rozwód warto przemyśleć w jaki sposób małżonkowie chcą podzielić się władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi, jak widzą kwestie związane z dalszym wspólnym zamieszkiwaniem oraz czy chcą podziału majątku wspólnego na etapie postępowania rozwodowego. Wskutek rozwodu ich sytuacja życiowa może bowiem ulec diametralnej zmianie. 

Koszty rozwodu 

Ile kosztuje rozwód? Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od bardzo wielu okoliczności. 

Jeżeli chodzi o koszty rozwodu należy liczyć się z opłatą od pozwu w kwocie 600 złotych. Pozew o rozwód należy opłacić gdyż w przeciwnym razie sąd odrzuci nasze pismo. 

Zaznaczyć należy również, że stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o rozwód i unieważnienie małżeństwa - 720 zł (jest to podstawowe wynagrodzenie dla pełnomocnika). 

Powyższe nie oznacza jednak, że taką stawkę adwokat lub radca prawny pobierze za prowadzenie sprawy rozwodowej. Koszty zastępstwa procesowego w sprawie o rozwód zależą bowiem od tego jak przebiegnie cała procedura rozwodowa. Na wysokość kosztów związanych z wynagrodzeniem adwokata może mieć również wpływ to czy strony chcą wziąć rozwód z orzeczeniem o winie oraz czy mają małoletnie dzieci, czy żądają alimentów. 

Może zdarzyć się również, że w toku postępowania zostanie wydane postanowienie w  przedmiocie np. zabezpieczenia kontaktów z dziećmi i konieczne okaże się złożenie wniosku o uzasadnienie, który podlega opłacie w wysokości 100,00 zł. W toku sprawy może pojawić się również konieczność zasięgnięcia opinii biegłego - co również będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami. 

Ile trwa rozwód? 

To pytanie w dużej mierze uzależnione jest od tego czy strony chcą przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie, czy o takiej winie chcą orzekać.

Jeżeli strony chcą orzeczenia o winie wówczas postępowanie dowodowe jest rozbudowane, często strony chcą aby został przesłuchany jakiś świadek, powołują nowe wnioski dowodowe z dokumentów - co wydłuża postępowanie rozwodowe. 

Między małżonkami mogą pojawić się jednak inne kwestie sporne, które wpłyną na czas trwania sprawy rozwodowej. Rozwód rodziców małoletnich dzieci i związane z tym dodatkowe punkty wyroku (o czym mowa w dalszej części artykułu) również mogą spowodować wydłużenie procedury rozwodowej.  Najlepiej jest zatem dobrze przygotować się do wytoczenia powództwa o rozwód i ustalić z drugim małżonkiem (o ile jest to możliwe!) w jaki sposób skrócić całą procedurę poprzez osiągnięcie konsensusu - co do niektórych zagadnień. Jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci powinni uzgodnić kwestie sporne również z uwagi na ich dobro.

Jeżeli strony są co do zasady zgodne i nie mają małoletnich dzieci - mogą uzyskać rozwód już na pierwszej rozprawie rozwodowej. 

Pamiętaj, że Kancelaria prawna i pomoc profesjonalnego prawnika sprawi, że rozprawa rozwodowa i rozwód w sądzie nie będzie dla Ciebie stresujący. Prawnik pomoże złożyć pozew i  wziąć rozwód. Swoją sprawę o rozwód najlepiej jest więc polecić profesjonalnej Kancelarii Prawnej. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelaria-jp.pl

                                                                                                     adwokat Marcelina Miśkowiec

Zapraszamy również do lektury innych naszych artykułów: Dowody zdrady w postępowaniu rozwodowym, Rozwód z orzeczeniem o winie, Współżycie małżonków a rozwód.

Rozwód krok po kroku, czyli od czego zacząć i jak wziąć rozwód?

Decyzja o rozwodzie jest zazwyczaj przemyślana. W ten sam sposób warto zatem przygotować się do złożenia pozwu rozwodowego i zainicjowania postępowania sądowego oraz zastanowić się czego żądać. Pytanie zatem od czego zacząć i jak wygląda rozwód krok po kroku? 

Kluczowe znaczenie dla orzeczenia rozwodu ma art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z jego pierwszym paragrafem: "Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód".

Jeżeli zaistniały przesłanki określone w ww. regulacji czyli trwały i zupełny rozkład pożycia można złożyć pozew o rozwód. 

Pozew o rozwód a rozkład pożycia

Należy pamiętać, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, gdy wszystkie więzy łączące małżonków (duchowe, fizyczne i gospodarcze) uległy zerwaniu. Rozkład pożycia jest natomiast trwały, gdy doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, że na tle okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi

Może zdarzyć się jednak sytuacja, że Sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

Rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Trzeba pamiętać, że do uzyskania rozwodu nie jest wymagana zgoda małżonka. Zatem to, że tylko jeden z małżonków zgadza się na rozwód - nie będzie miało większego znaczenia. 

Rozwód krok po kroku

Pierwszym krokiem jest złożenie pozwu o rozwód.

Jak należy napisać pozew o rozwód? Po pierwsze pozew powinien odpowiadać wymaganiom formalnym z art. 187 kodeksu postępowania cywilnego. 

Pozew o rozwód można wnieść samemu lub przez pełnomocnika. 

Pozew rozwodowy należy złożyć do Sądu Okręgowego w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Po otrzymaniu odpisu pozwu druga strona ma prawo ustosunkować się do jego treści i złożyć swoją odpowiedź na pozew. 

O rozwodzie Sąd orzeka wyrokiem po przeprowadzeniu rozprawy. Zdarza się nawet, że sąd orzeka rozwód już na pierwszej rozprawie. 

Orzeczenie o winie a rozwód bez orzekania o winie, czyli na jaki rozwód się zdecydować i jak uzyskać szybki rozwód?

Rozwód z orzeczeniem o winie możliwy jest do uzyskania, gdy postępowanie dowodowe wykaże, że za rozpad małżeństwa odpowiada któryś z małżonków. Aby rozwieść się z orzeczeniem  o winie małżonka należy zawrzeć w pozwie odpowiedni wniosek. 

Rozwód z orzeczeniem o winie umożliwia małżonkowi (niewinnemu rozkładowi pożycia małżeńskiego) uzyskanie alimentów. 

Zdarza się również, że żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za to, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego lub strony z różnych względów nie chcą ustalać winy przed sądem. 

Również taka sytuacja ma wpływ na alimenty. Jeżeli sprawa rozwodowa została zakończona rozwodem bez orzekania o winie małżonków, mogą oni żądać alimentów od drugiego z małżonków, wyłącznie jeżeli znajdują się w niedostatku. 

Zatem na rozwód bez orzeczenia o winie czasem nie warto się godzić, chociażby ze względu na alimenty. 

Zaznaczyć należy także, że brak orzeczenia o winie nie zawsze oznacza szybki rozwód.

O czym jeszcze orzeka Sąd w wyroku rozwodowym ?

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (tzw. alimenty na dziecko). 

W braku porozumienia między stronami sąd rozstrzyga także o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. 

Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. 

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Widać zatem, że już na etapie każdego pozwu o rozwód warto przemyśleć w jaki sposób małżonkowie chcą podzielić się władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi, jak widzą kwestie związane z dalszym wspólnym zamieszkiwaniem oraz czy chcą podziału majątku wspólnego na etapie postępowania rozwodowego. Wskutek rozwodu ich sytuacja życiowa może bowiem ulec diametralnej zmianie. 

Koszty rozwodu 

Ile kosztuje rozwód? Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od bardzo wielu okoliczności. 

Jeżeli chodzi o koszty rozwodu należy liczyć się z opłatą od pozwu w kwocie 600 złotych. Pozew o rozwód należy opłacić gdyż w przeciwnym razie sąd odrzuci nasze pismo. 

Zaznaczyć należy również, że stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o rozwód i unieważnienie małżeństwa - 720 zł (jest to podstawowe wynagrodzenie dla pełnomocnika). 

Powyższe nie oznacza jednak, że taką stawkę adwokat lub radca prawny pobierze za prowadzenie sprawy rozwodowej. Koszty zastępstwa procesowego w sprawie o rozwód zależą bowiem od tego jak przebiegnie cała procedura rozwodowa. Na wysokość kosztów związanych z wynagrodzeniem adwokata może mieć również wpływ to czy strony chcą wziąć rozwód z orzeczeniem o winie oraz czy mają małoletnie dzieci, czy żądają alimentów. 

Może zdarzyć się również, że w toku postępowania zostanie wydane postanowienie w  przedmiocie np. zabezpieczenia kontaktów z dziećmi i konieczne okaże się złożenie wniosku o uzasadnienie, który podlega opłacie w wysokości 100,00 zł. W toku sprawy może pojawić się również konieczność zasięgnięcia opinii biegłego - co również będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami. 

Ile trwa rozwód? 

To pytanie w dużej mierze uzależnione jest od tego czy strony chcą przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie, czy o takiej winie chcą orzekać.

Jeżeli strony chcą orzeczenia o winie wówczas postępowanie dowodowe jest rozbudowane, często strony chcą aby został przesłuchany jakiś świadek, powołują nowe wnioski dowodowe z dokumentów - co wydłuża postępowanie rozwodowe. 

Między małżonkami mogą pojawić się jednak inne kwestie sporne, które wpłyną na czas trwania sprawy rozwodowej. Rozwód rodziców małoletnich dzieci i związane z tym dodatkowe punkty wyroku (o czym mowa w dalszej części artykułu) również mogą spowodować wydłużenie procedury rozwodowej.  Najlepiej jest zatem dobrze przygotować się do wytoczenia powództwa o rozwód i ustalić z drugim małżonkiem (o ile jest to możliwe!) w jaki sposób skrócić całą procedurę poprzez osiągnięcie konsensusu - co do niektórych zagadnień. Jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci powinni uzgodnić kwestie sporne również z uwagi na ich dobro.

Jeżeli strony są co do zasady zgodne i nie mają małoletnich dzieci - mogą uzyskać rozwód już na pierwszej rozprawie rozwodowej. 

Pamiętaj, że Kancelaria prawna i pomoc profesjonalnego prawnika sprawi, że rozprawa rozwodowa i rozwód w sądzie nie będzie dla Ciebie stresujący. Prawnik pomoże złożyć pozew i  wziąć rozwód. Swoją sprawę o rozwód najlepiej jest więc polecić profesjonalnej Kancelarii Prawnej. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelaria-jp.pl

                                                                                                     adwokat Marcelina Miśkowiec

Zapraszamy również do lektury innych naszych artykułów: Dowody zdrady w postępowaniu rozwodowym, Rozwód z orzeczeniem o winie, Współżycie małżonków a rozwód.

umów się
na spotkanie

chevron-uparrow-leftarrow-right