Zawieszenie a zamknięcie działalności gospodarczej

zawieszenie a zamknięcie działalności gospodarczej

Zawieszenie a zamknięcie działalności gospodarczej? Oba narzędzia  umożliwiają przedsiębiorcy w elastyczny sposób dostosować się do aktualnej kondycji finansowej firmy czy oczekiwań rynku, minimalizując przy tym ewentualne straty. 

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się koniecznością podejmowania często trudnych decyzji. Podjęciu decyzji o zawieszeniu lub zamknięciu działalności może towarzyszyć wiele wątpliwości, warto więc wiedzieć czym różnią się te instytucje i jakie są konsekwencje ich zastosowania.

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej - na czym polega?

Zawieszenie działalności gospodarczej to sytuacja, w której przedsiębiorca wpisany do CEIDG formalnie nadal prowadzi działalność, jednak faktycznie nie wykonuje większości czynności związanych z uzyskiwaniem dochodu.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Zawiesić działalność może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników bądź zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, urlopie opiekuńczym lub urlopie rodzicielskim.

Na jaki okres można zawiesić działalność gospodarczą ?

Działalność przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może być zawieszona na czas określony lub nieokreślony, nie krócej jednak niż przez 30 dni. Nie ma maksymalnego czasu na jaki przedsiębiorca może zawiesić prowadzenie firmy.

Zarówno zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy. Taki wniosek można złożyć zarówno w formie on-line jak i w formie pisemnej w urzędzie gminy czy pocztą.

Jakie czynności może podejmować przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności?

W przypadku zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów, ale może jednak:

 • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
 • przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
 • powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Korzyści płynące z zawieszenia działalności gospodarczej

Od dnia zawieszenia działalności odpada obowiązek opłacania składek na ZUS. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że brak opłacania składek pociąga za sobą wygaśnięcie prawa do świadczeń zdrowotnych w terminie 30 dni od dnia zawieszenia firmy. 

Wobec braku generowania przychodu, przedsiębiorca nie musi odprowadzać również podatku dochodowego w formie również zaliczek, ryczałtu czy na podstawie karty podatkowej. 

Wznowienie działalności jest możliwe właściwie z dnia na dzień, wystarczy złożyć jedynie wniosek wskazując datę odwieszenia działalności. 

Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej - likwidacja działalności w CEIDG

Likwidacja firmy to sytuacja w której przedsiębiorca kończy byt prawny swojego podmiotu. Zakończenie działalności nie jest czynnością którą można odwołać (jak w przypadku zawieszenia). Na czym zatem polega likwidacja działalności i jak jej skutecznie dokonać?

Jakie czynności należy podjąć w celu zamknięcia działalności gospodarczej?

Aby zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą należy złożyć wniosek do CEIDG, tak jak w przypadku zawieszenia, można zrobić to zarówno on-line, osobiście w urzędzie gminy jak i pocztą. Złożenie wniosku o zamknięcie firmy (wykreślenie) powinno nastąpić w terminie 7 dni od faktycznego zaprzestania działalności.

Likwidacja firmy a podatek VAT, podatek dochodowy i ZUS

Przedsiębiorca jest zobowiązany zamknąć księgi przychodów i rozchodów. W związku z tym ciąży na nim obowiązek sporządzenia dokumentu stanowiącego wykaz składników majątku oraz spis z natury dla celów podatku VAT na dzień zamknięcia działalności. Jeżeli przedsiębiorca był płatnikiem podatku VAT, konieczne będzie złożenie w urzędzie skarbowym stosownego zgłoszenia. Dokonując likwidacji działalności gospodarczej należny pamiętać również o obowiązku wyrejestrowania posiadanej kasy fiskalnej, oraz wyrejestrowanie się z ZUS.  Pamiętać również należy o złożeniu rocznego zeznania PIT, które również obowiązuje przy zawieszeniu lub zamknięciu firmy.

Jesteś zainteresowany zawieszeniem lub zamknięciem działalności i potrzebujesz wsparcia prawnego? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelaria-jp.pl

Zapraszamy również do lektury: Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

                                                                                         adwokat Katarzyna Suszek- Fiszer

zawieszenie a zamknięcie działalności gospodarczej

Zawieszenie a zamknięcie działalności gospodarczej? Oba narzędzia  umożliwiają przedsiębiorcy w elastyczny sposób dostosować się do aktualnej kondycji finansowej firmy czy oczekiwań rynku, minimalizując przy tym ewentualne straty. 

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się koniecznością podejmowania często trudnych decyzji. Podjęciu decyzji o zawieszeniu lub zamknięciu działalności może towarzyszyć wiele wątpliwości, warto więc wiedzieć czym różnią się te instytucje i jakie są konsekwencje ich zastosowania.

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej - na czym polega?

Zawieszenie działalności gospodarczej to sytuacja, w której przedsiębiorca wpisany do CEIDG formalnie nadal prowadzi działalność, jednak faktycznie nie wykonuje większości czynności związanych z uzyskiwaniem dochodu.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Zawiesić działalność może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników bądź zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, urlopie opiekuńczym lub urlopie rodzicielskim.

Na jaki okres można zawiesić działalność gospodarczą ?

Działalność przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może być zawieszona na czas określony lub nieokreślony, nie krócej jednak niż przez 30 dni. Nie ma maksymalnego czasu na jaki przedsiębiorca może zawiesić prowadzenie firmy.

Zarówno zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy. Taki wniosek można złożyć zarówno w formie on-line jak i w formie pisemnej w urzędzie gminy czy pocztą.

Jakie czynności może podejmować przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności?

W przypadku zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów, ale może jednak:

 • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
 • przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
 • powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Korzyści płynące z zawieszenia działalności gospodarczej

Od dnia zawieszenia działalności odpada obowiązek opłacania składek na ZUS. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że brak opłacania składek pociąga za sobą wygaśnięcie prawa do świadczeń zdrowotnych w terminie 30 dni od dnia zawieszenia firmy. 

Wobec braku generowania przychodu, przedsiębiorca nie musi odprowadzać również podatku dochodowego w formie również zaliczek, ryczałtu czy na podstawie karty podatkowej. 

Wznowienie działalności jest możliwe właściwie z dnia na dzień, wystarczy złożyć jedynie wniosek wskazując datę odwieszenia działalności. 

Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej - likwidacja działalności w CEIDG

Likwidacja firmy to sytuacja w której przedsiębiorca kończy byt prawny swojego podmiotu. Zakończenie działalności nie jest czynnością którą można odwołać (jak w przypadku zawieszenia). Na czym zatem polega likwidacja działalności i jak jej skutecznie dokonać?

Jakie czynności należy podjąć w celu zamknięcia działalności gospodarczej?

Aby zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą należy złożyć wniosek do CEIDG, tak jak w przypadku zawieszenia, można zrobić to zarówno on-line, osobiście w urzędzie gminy jak i pocztą. Złożenie wniosku o zamknięcie firmy (wykreślenie) powinno nastąpić w terminie 7 dni od faktycznego zaprzestania działalności.

Likwidacja firmy a podatek VAT, podatek dochodowy i ZUS

Przedsiębiorca jest zobowiązany zamknąć księgi przychodów i rozchodów. W związku z tym ciąży na nim obowiązek sporządzenia dokumentu stanowiącego wykaz składników majątku oraz spis z natury dla celów podatku VAT na dzień zamknięcia działalności. Jeżeli przedsiębiorca był płatnikiem podatku VAT, konieczne będzie złożenie w urzędzie skarbowym stosownego zgłoszenia. Dokonując likwidacji działalności gospodarczej należny pamiętać również o obowiązku wyrejestrowania posiadanej kasy fiskalnej, oraz wyrejestrowanie się z ZUS.  Pamiętać również należy o złożeniu rocznego zeznania PIT, które również obowiązuje przy zawieszeniu lub zamknięciu firmy.

Jesteś zainteresowany zawieszeniem lub zamknięciem działalności i potrzebujesz wsparcia prawnego? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelaria-jp.pl

Zapraszamy również do lektury: Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

                                                                                         adwokat Katarzyna Suszek- Fiszer

umów się
na spotkanie

chevron-uparrow-leftarrow-right